Започна внедряване на международните и европейските стандарти EDIFACT в България

През последните 10-15 г. в резултат от изключително високите темпове на развитие и усъвършенстване на телекомуникациите и информационните технологии редица от традиционните сфери на икономическа дейност претърпяха съответстващата се промяна в посока към реформиране и преструктуриране с цел използване в максимална степен на появилите се нови възможности за печеливши дейности в бизнеса.

В тази връзка не остана назад иначе традиционната за бизнеса дейност, осъществявана на различните видове организирани пазари, наложили са като основна форма на реализация на инвестиционния интерес - капиталовите, паричните и стоковите организирани пазари. Самата институционализирана структура - организиран пазар, позната като картина на българина преди всичко от филмите, промени традиционната си същност на присъствен пазар, на който клиентите оперират, сключвайки сделки чрез представляващите ги брокери в залата и в работното време на организирания пазар. Понастоящем в света вече действат и разрастват дейността си няколко големи неприсъствени организирани пазара с възможност за глобален обхват на потенциалните клиенти, в условия на практически мигновена регистрация и извършване на трансакциите. Всичко това се извършва при максимален комфорт за клиента и/или неговия брокер, чрез прякото участие на този виртуален пазар, използвайки разработените за целта специални приложения за работа в среда на Интернет. Това естествено не се отнася само за организираните пазари, а за всички форми на online офериране, сключване на сделка и нейното изпълнение. Организираните пазари са само добра илюстрация на съвременните форми на делови връзки.

Посоката на развитие на създадените и действащите в България дигитални, вкл. организирани пазари е същата и следва стъпките на развитите страни в Европа и света. В края на м. г. започна да функционира неприсъствен, организиран, срочен, борсов пазар на Будапещенската стокова борса.

В БЪЛГАРИЯ БЕ ПРИЕТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ на международния опит и развитие на необходимата инфраструктура - нормативна рамка, технико-технологична база и стандартизационни основи на електронния обмен на данни, общо в комуникацията Business to Business и в частност на организираните пазари. Причината е, че това са пазарите, които интегрират в себе си както връзката между стопанските субекти, така и връзките им с администрацията и финансовата система, обслужващи бизнеса, в частност търговските сделки. Съществуващият опит и нормативна уредба на борсовите пазари в България са предпоставка при наличие на необходимата база за успешното организиране и функциониране на дигитални, online организирани пазари на ценни книжа, валути и редица стоки, като зърно, горива, метали, живи животни.

EDI - ЕЗИКЪТ НА ДЕЛОВАТА КОМУНИКАЦИЯ В БИЗНЕСА

При осъществяване на функциите си бизнесменът, мениджърът, държавният администратор и други лица имат работа с два типа информационни процеси - вътре в управляваната от тях система, при които структурата и формата за представяне на информацията се определят до голяма степен свободно и зависят както от различни общи критерии, така също и от традициите на организацията и между управляваната от тях система и многобройните й партньори, където конвенциите за структурата и формата на информационните потоци се изразяват преди всичко в общоприети /в национален и международен/ мащаб документи.

Естествено е след развитието на вътрешнофирмените /In-House/ компютърни технологии вниманието да се насочи към замяната на тежкия и трудоемък оборот на документи на физически носител /според експерти на Европейската общност средно при осъществяването на една външнотърговска сделка се разменят 400 документа между 27 партньори/ с обмен на информация между компютърни системи.

Електронният обмен на данни EDI /Electronic Data Interchange/ подготвя и поддържа размяна на форматирани и стандартизирани съобщения между компютърните системи на партньорите с минимална намеса на обслужващия персонал.

Тази възможност е от стратегическо икономическо значение и според прогнозите ще стане безусловна необходимост, когато електронните комуникации се наложат като алтернатива на пощенските услуги. В САЩ EDI вече са се наложили като общоприета технология. Подобно е положението в някои далекоизточни страни като Сингапур и Южна Корея. Комисията на Европейската общност разбра значението на EDI в рамките на концепцията за вътрешен пазар и развива с голяма настойчивост и последователност програмата за насърчаване на електронния обмен на данни за търговски цели TEDIS.

Към съобщенията, които могат да се разменят днес по електронен път, принадлежат разплащателни документи на фирмите към банките, както и на междубанковия трансфер, поръчки на стоки и материали, договори за извършване на различни услуги, спедиционни и транспортни документи, митнически и застрахователни документи, технически данни и т. н., вкл. документи, издавани от специализирани органи на държавната администрация.

За осъществяване на обмена е необходимо участващите организации да се споразумеят за вида на съобщенията и формата, в които ще се изпращат данните. Това зависи основно от вида на данните, а в много случаи и от съответните браншови особености на обменяната информация.

В организацията и реализацията на електронния обмен участват не само преките партньори, а така също и организацията, представяща мрежата /напр. пощи, далекосъобщителни компании/, предоставящият комуникационни мрежови услуги, често означавани като VANS /Value Added Network Services - мрежови услуги с добавена стойност/, при някои системи разпространителите на специализиран хардуер и софтуер.

Всички тези участници се свързват помежду си чрез договори, в които са определени съответните услуги, разходи и задължения на отделните партньори. Такива договори имат решаващо значение за ефективното регулиране на електронния обмен между всички свързани партньори в него.

ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА EDI НАМАЛЯВА ЗАГУБИТЕ НА ВРЕМЕ които възникват при обикновената пощенска кореспонденция с хартиени документи, прави излишно повторното въвеждане на данните, което намалява вероятността за допускане на грешки, икономисва разходи за създаване, регистриране и съхраняване на хартиени документи и формуляри, дава възможност за съкращаване времето за подготовка и намалява изискванията към съоръженията за съхраняване на документи, открива нови възможности за подобряване обслужването на клиентите, намалява разходите за управление.

Широкото разпространение на електронния обмен на данни стана възможно благодарение на създаването първоначално на браншово специфични и впоследствие на национални и международни стандарти за документи и формиране на съобщения. Стандартите за документи и съобщения са необходими, за да се попречи на създаването на многобройни затворени EDI системи и като резултат от това на обхващаща всички сфери несъвместимост. Стандартите са независими от използвания хардуер, от вида на приложението, от комуникационния протокол и от средствата за предаване.

Освен приетите стандарти, разработени в TC 154 на Международната организация за стандартизация ISO, към Европейската организация по стандартизация CEN в техническия комитет ТС 225/ECBS са разработени над 30 стандарта по електронен обмен на данни.

При стандартите за формиране на съобщения, заменящи документите, съществуват 4 основни компонента: елементи, кодове, сегменти на съобщенията и синтактични правила:

- елементите представят най-ниското смислово ниво на данните, например ден и месец или дата на поръчка;

- кодовете се използват за представяне на елементите. Един прост пример е използване кода на определена държава вместо нейното име. Прилагането на кодове служи за преодоляване на езиковите различия;

- сегментите са групи от елементи, например име и адрес на получателя;

- синтактичните правила формират граматиката за образуване на съобщения. Те определят местата на елементите в съобщенията. UN/EDIFACT е признат като единствения възможен световен стандарт за международен електронен обмен на данни. Стандартът се използва за дефиниране на съобщения за индивидуални операции, т. нар. подмножества /subsets/. Освен това предлага и глобални непроменяеми подмножества, които се наричат стандартни ООН съобщения /UNSM - Unated Nations Standard Messages/. Трябва да се има предвид, че наименованието на тези стандарти не ограничава приложението им само в посочените области. В последно време широко приложение получиха UNSM в такива сфери като строителство, здравеопазване, екология, местна администрация, правосъдие. Според данни на изтъкнати консултантски фирми като Yankee /САЩ/ и Owum /Великобритания/

ПАЗАРЪТ НА СИСТЕМИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С EDI, Е ЕДИН ОТ НАЙ-ДИНАМИЧНИТЕ В САЩ И ЕС

През 1990 г. фирмите, използващи EDI в Съединените щати, са били 13 000, а през 1995 г. те са около 30 хил. В Западна Европа през 1990 г. над 5500 фирми са внедрили EDI, като през 1995 г. тяхното количество е нараснало на около 40 000. Координираната целенасочена и задълбочена работа в ЕС за внедряването на EDI в общността е съсредоточена в цитираната вече програма TEDIS, приета на държавно ниво в страните членки, като изпълнението й стартира в началото на 1998 г. Тя има няколко основни цели: избягване създаването на затворени EDI системи и свързаното с това широко разпространение на несъвместимост, насърчаване развитието и използването на EDI системи за комерсиални цели, отговарящи на изискванията на потребителите /особено на малките и средноголемите фирми и организации/, засилване на дейността на европейския сектор за телематични устройства и услуги, поддръжка при използването на общи стандарти като UN/ЕDIFACT в рамките на отворени комуникационни системи /OSI/.

За техническото подпомагане на UN/ЕDIFACT в рамките на програма TEDIS се поддържа база данни за стандартните съобщения, сегменти, елементи и кодове. Това дава възможност на потенциалните потребители да използват готовите формати на стандартните съобщения, при което ще пестят разходи за новото им развитие. Като цяло електронният обмен на данни, основан на EDI, се утвърди като нова концепция за бизнеса и обслужването на клиентите, излизаща значително извън рамките на документооборота и конвенционалните процедури.

EDI СТАНДАРТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Работата по внедряване на EDI стандартите в България не се изчерпва и не води началото си само и единствено в рамките на дейността на учредения за тази цел технически комитет. Дейността на техническия комитет и неговата програма са само една от възможностите за постигане на съгласуваност в работата на специалистите в тази област и пряко ангажиране както на заинтересованите среди на бизнеса, така и на отговорните институции в държавната администрация в този процес.

През изтеклата една година от учредяването му в ТК 80 бяха приети няколко основни международни стандарта, чиито наименования предлагаме за информация на всички заинтересовани, в случай че бъде проявен интерес. Подробностите по съдържанието и приложението на представените по-долу стандарти могат да бъдат получени от публикациите в специализираното издание на ДАСМ на адреса на агенцията.

ДОСЕГА ПРИЕТИ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В БЪЛГАРИЯ КАТО БДС:

БДС ISO 9735-1 Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и транспорта - Правила на синтаксиса за ниво на приложение /Номер на версията на синтаксиса: 4/ Част 1: Правила на синтаксиса, общи за всички части заедно със служебни справочници на синтаксиса за всяка от частите.

БДС ISO 9735-2 Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и транспорта /ЕДИФАКТ/, правила на синтаксиса за ниво на приложение /Номер на версия на синтаксиса: 4/ Част 2: Правила на синтаксиса, специфични за пакетен ЕDI.

БДС ISO 9735-3 Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и транспорта /ЕДИФАКТ/, правила на синтаксиса за ниво на приложение /Номер на версия на синтаксиса: 4/ Част 3: Правила на синтаксиса, специфични за взаимодействие при EDI.

БДС ISO 9735-4 Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и транспорта /ЕДИФАКТ/, правила на синтаксиса за ниво на приложение /Номер на версия на синтаксиса: 4/ Част 4: Съобщение за отчет на синтаксиса и на услугата при пакетен EDI /тип на съобщението - CONTRL/.

БДС ISO 9735-5 Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и транспорта /ЕДИФАКТ/, правила на синтаксиса за ниво на приложение /Номер на версия на синтаксиса: 4/ Част 5: Правила за сигурност за пакетен EDI /автентичност, цялост и признаване на първоизточника/.

БДС ISO 9735-6 Електронен обмен на данни за администрацията, търговията и транспорта /ЕДИФАКТ/, правила на синтаксиса за ниво на приложение /Номер на версия на синтаксиса: 4/ Част 6: Съобщение за сигурно удостоверяване и потвърждаване /тип на съобщението - AUTACK/ идентичен на ISO 9735-6: 1999/

Към тази група стандарти през 2001 г. в програмата на ТК 80 са включени стандарти на ISO/IEC от групата Информационни технологии, отнасящи се за идентификация на организации, идентификационни схеми и принципи, методи и схеми на кодиране, както и стандарти, които могат да бъдат включени в програмата поради отворения й характер при заявен интерес.