Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Стамополу - перла", община Приморско, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Предлага се срокът на концесията да е 15 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 118 554,72 лева без ДДС. Морският плаж ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Стамополу - перла