Във Варна се открива семинар на тема “Обща селскостопанска политика и Обща политика в рибарството на Европейския съюз. Договорености за присъединяването на Република България в ЕС”.

Семинарът ще се в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри” и е част от втория етап на Националната информационно-разяснителна кампания на МЗГ, която има за цел да предостави подробна информация относно постигнатите договорености в преговорния процес по глава “Земеделие” и реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС.

В периода от 7 октомври до 14 декември т.г., в основните селскостопански райони в страната се провеждат поредица от семинари за обучение на представители на регионалните структури и служби на МЗГ, съобщиха от ведомството. Целта е специалистите от структурните звена на министерството да бъдат запознати и обучени относно договореностите за присъединяване, изискванията към земеделските производители и преработватели, подготовката на стопанските субекти и неправителствените организации в аграрния сектор за бъдещото членство на България в ЕС. Семинарите се провеждат с домакинството на един от областните градове за няколко съседни области и съответните общини от регионите.

Варна е домакин за областите Варна, Шумен и Добрич. В работната програма на семинара са включени информационно-обучителни модули и отговори на конкретни практически въпроси, свързани с Единния европейски пазар, изискванията към българските земеделски производители, механизмите и процедурите на Общата селскостопанска политика и Общата политика в рибарството на ЕС.

Основен акцент се поставя върху секторите: “Полски култури”, “Мляко и млечни продукти”, “Месо”, “Плодове и зеленчуци”, “Вино и спиртни напитки”, „Рибарство”, “Тютюн” и др.

Темите се представят от експерти от МЗГ от Дирекциите: “Интеграционна политика”, “Структурна политика”, “Поземлени отношения”, “Развитие на селските райони и инвестиции”, “Растениевъдство и контрол на пресните плодове и зеленчуци”, “Животновъдство”, “Поземлени имоти, регистри и информационни технологии” (ПИРИТ), както и от експерти от ДФ “Земеделие” и Агенция САПАРД, НВМС, Национална служба по зърното и фуражите, Национална служба за съвети в земеделието, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по лозата и виното и Фонд “Тютюн”.

В рамките на работната програма се провеждат дискусии по „горещи теми” за региона и се разискват конкретни въпроси. Участниците попълват Анкетни карти със своите мнения и предложения, както и Дискусионни карти, в които отразяват оценката си за ефективността на обучението и задават към експертите въпросите си.

Информационно-разяснителната кампания ще продължи със семинари в градовете Пловдив (на 17 ноември), Русе и Кърджали. Заключителната дискусионна среща е в София на 14 декември т.г.