Приключи кампанията за класиране на проекти по най-голямата програма за субсидирана заетост “От социални помощи към осигуряване на заетост – 2005 г.” Приблизително 1400 проекта бяха одобрени и ще получат финансиране за осигуряване на работа на около 60 000 души, съобщи пресцентърът на Министерството на труда и социалната политика.

Около 1900 проекта участваха в кампанията. Тази година кандидатите за финансиране бяха с 200 повече от миналата година. Интересът на частните работодатели е нараснал 2 пъти в сравнение с миналата година. Според оценката на експертите от Агенцията по заетостта качеството на проектите тази година е било много високо и само около 10% са били върнати за преработка.

Новите проекти от стари работодатели, които са извършвали нарушения през 2004 г., са били оценявани с намален брой точки в зависимост от вида на нарушението. Заради широкото участие и силната конкуренция между кандидатите Агенцията по заетостта одобри максимален възможен брой проекти.

Дружества по заетост, които досега са били големи работодатели по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост и са надхвърлили максимално допустимата държавна субсидия по Закона за държавната помощ (общо 200 000 лева за три поредни години) няма да бъдат финанасирани за нови проекти през 2005 г. Освободените от дружествата хора не бива да се безпокоят, тъй като ще бъдат насочени към други работодатели.

В същото време, както неведнъж беше заявено от министъра на труда и социалната политика Христина Христова, работното време на наетите по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” се намалява на 6 часа. Така се предоставя възможност за ефективно уплътняване на работното време и свободното време за квалификация и професионално обучение и ограмотяване.

Изключение правят проектите за “Личен асистент” и за “Социален асистент”. Наетите по тези проекти ще работят на 8-часов работен ден, защото услугата, която се предоставя, е насочена към най-уязвимата група от обществото – самотни възрастни хора и хора с увреждания.

Земеделски производители, кооперации и преработвателни предприятия са новите участници в програмата през 2005 г. През следващата година субсидирана заетост ще има и в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Сред одобрените проекти има и проекти на неправителствени организации, които предоставят социални услуги на групи в неравностойно положение.

Политиката на Министерството на труда и социалната политика за субсидираната заетост продължава утвърдения вече подход да подпомага работоспособните, но дълго останали без работа хора. В същото време ясно изразената тенденция за намаляване на безработицата и повишаване на заетостта в страната дава възможност за свиване на субсидираната заетост. МТСП обаче увеличава средствата за квалификация и преквалификация на безработните.

През 2005 г. близо 56 000 души ще имат възможност да се включат в различни курсове, стажове и програми за обучение на министерството. Те са с 16 000 повече от 2004 г. За тази цел МТСП е предвидило 35.5 млн. лева или с 8 млн. лева повече отколкото през 2004 г.