До края на месеца в Софийския университет „Св. Климент Охридски" стартират 8 проекта за развитие на електронни форми на дистанционно обучение.

Финансовото обезпечаване е по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Инициативата предвижда изготвянето на онлайн репозиториум с електронно учебно съдържание и обособен видеоархив, както и оборудване на зали за видеоконференции.

Инициативата обхваща 8 факултета, като за всеки от тях са отделени между 600 и 750 хиляди лева. Целевата група на проекта обхваща близо 10 хиляди студенти и над 200 експерти, като основната цел е осигуряване на равен достъп до качествено висше образование в широк спектър до хуманитарни специалности.

Иновативният образователен подход ще дава възможности за обучение и на работещи лица, без продължително откъсване от трудовата им среда, както и ще засилва социалното включване на лица със специфични образователни потребности. Електронната дистанционна форма на обучение ще бъде крайно практична и за лица, живеещи извън столицата.

Разработването на онлайн ресурси ще бъде внедрено и във вече съществуващите бакалавърски и магистърски програми и всички прилежащи към тях модули.

Ръководителят на проекта - проф. Оля Харизанова обеща да бъде създаден и специфичен софтуер за превенция на плагиатство.
Стана ясно и че студентите от Стопанския факултет, използващи новата форма на обучение, ще работят и в партньорска мрежа с банковия и търговски сектор, като съвместните усилия с бизнеса се очаква да доведат до по-успешно усвояване на знания и умения.