Софийски градски съд отказа вписване на политическа партия с наименование ОМО "ИЛИНДЕН" - ПИРИН, съобщи пресцентърът на Софийски градски съд.

Съдебният състав след като се запозна с представените по делото писмени доказателства установи, че по делото липсват данни за кворум на изискуемия от закона Инициативен комитет от най-малко 50 души.

Липсват данни и за броя и състава на участниците в учредителния форум, а така също и саморъчно попълнени декларации от тях.

Стана ясно, че ОМО Илинден най-вероятно ще обжалва решението на СГС за отказ от вписване на политическа партия с това наименование.
За news.bg адвокатът Йонко Грозев, който представлява ОМО, уточни, че засега становището на съда не е обсъдено с ръководството на организацията и не е взето решение.
По повод забележките на съда Грозев поясни също, че няма никакво твърдение за това, че авторите на декларациите съвпадат, а единствено, че въпросните декларации не са попълнени саморъчно от тях.
По думите му представените документи действително представляват тяхното желание да бъдат учредители на ОМО „Илинден" - ПИРИН.

Според мотивите на съда да откаже вписването е, че 91 души не са попълнили саморъчно декларациите си, както изисква законът.
Адвокатът посочи също, че има спорен момент, тъй като е отказан разпит на експертно лице, изготвило справка.

В мотивите си СГС изброява всички нередности, които са допуснати в документите за регистрация на ОМО Илинден:

  • учредителното събрание е на политическа партия ОМО "Илинден" - Пирин, мандатната комисия на което също не е индивидуализирана.
    Аналогична е ситуацията с останалите органи на партията - председателство, централен съвет, контролно-ревизионна комисия, където не са посочени ЕГН на участниците, не са попълнени пълните им имена (т. е. е налице негодно доказателство);
  •  представеното копие от устава не е заверено;
  • не са представени графичните изображения на символите на организацията, а само са описани. Описаните в устава символи противоречат на текста на чл. 5 от Закона за политическите партии;
  • на съда е представен списък с 530 учредители, но според експертна справка, предоставена от СГП, в 25 случая едни и същи лица са попълнили 116 учредителни декларации (91 души не са попълнили саморъчно декларациите си както изисква законът);
  • списъкът на членовете е неточен и непълен - липсват имена, ЕГН и адреси на отделни участници;

Съдът намира, че молбата за вписване е неоснователна заради изложените по-горе допуснати правни несъответствия.
Съдът приема, че е налице ненадлежно учредяване на политическата партия, поради което оставя без уважение като неоснователно заявлението за регистриране.

Решението подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок от узнаването му.