Днес, на 24 февруари 2024 година, в аудитории № 272 и № 292 на Софийски университет "Св. Климент Охридски", се проведе писменият изпит по конкурса за заемане на 40 длъжности "съдия" в 30 районни съдилища, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

В съответствие с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), обявеният конкурс привлече голям интерес, като бяха допуснати общо 478 кандидата до участие в него.

На писмения изпит присъстваха 383 от тях, които се подготвят да се изправят пред предизвикателствата на юридическата професия. В присъствието на членовете на конкурсната комисия и на самия кандидатски кръг, беше изтеглен един казус по гражданско право, един по наказателно право, както и един тест по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека.

Самият писмен изпит стартира в 10:37 часа и продълава пет астрономически часа, като се взе предвид времето за раздаване и прочитане на казусите и теста. Всеки кандидат имаше възможността да избере един от двата изтеглени казуса и да демонстрира своите знания и умения.

След приключването на изпита, кандидатите, чиято оценка не е по-ниска от много добър (4,50) както на казуса, така и на теста, ще бъдат допуснати до устния изпит.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на ВСС в рамките на три работни дни след подписването на протокола от комисията.

Пленумът на ВСС се завръща, но като юридическо лице

Пленумът на ВСС се завръща, но като юридическо лице

Депутатите приеха повторно Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс