В Берковица е командирован съдия от Окръжен съд - Монтана, пише "24 часа". От вчера, 30 ноември, Районният съд /РС/ - Берковица остана без действащи съдии поради карантина заради заболяване от COVID-19.

Двамата единствени действащи съдии в съда в Берковица - Председателят на Районния съд Юлита Георгиева и съдия Елеонора Филипова, отсъстват от работа от началото на тази седмица заради карантина по повод заболяване от COVID-19.

Третят щат на районен съдия в Берковица все още не е зает въпреки решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на съдия след проведен външен конкурс през 2020 г.

След като бе уведомена за критичната ситуация И. Ф. Административен ръководител -Председател на ОС - Монтана Милена Бранкова командирова на свободното съдийско място в Берковица окръжния съдия от Монтана Аделина Тушева.

Командироването на съдии от районния съд в Лом е невъзможно тъй като в съда има незаета щатна бройка и множество дела за разглеждане. И от Монтанския районен съд не могат да се командироват съдии. Изпращането на младши съдия от Окръжен съд в РС - Берковица пък не е възможно заради липсата на стаж от минимум една година.

Съдия Тушева е с дългогодишен съдийски стаж и опит, много добра атестация, ранг "съдия във ВКС и ВАС" и проявява висок професионализъм, отлична организация и експедитивност в работата си. Тя е работила в РС- Берковица преди повишението й като съдия в ОС - Монтана и много добре познава спецификата на Районния съд, са казва в заповедта на Председателя на Окръжния съд.

Делата в районния съд в Берковица са отложени от 30 ноември до 18 декември 2020 г. Съдия Тушева ще изпълнява административно-управленски функции за граждани и юридически лица. Тя ще разглежда най-спешните и неотложни производства по чл. 329 ал. от Закона за съдебната власт. Срокът на командироване на съдия А. Тушева в РС- Берковица ще продължи да завръщането на работа на съдия Георгиева и съдия Филипова или до встъпване в длъжност на новоназначения от ВСС съдия от проведения през 2020 г. външен конкурс. Тя може да бъде командирована в районния съд не повече от 3 месеца.