По решение на борда на директорите “Агрополихим” АД прекратява членството си в Българската асоциация по торова индустрия /БАТИ/, съобщават от Днес+. От днешна дата дружеството не се счита обвързано с действия, изявления или каквито и да било други прояви на Асоциацията.

Причините, довели до решението на ръководството на “Агрополихим” АД са, че БАТИ бе учредена, като обединение от действащи производители на минерални торове. Към настоящият момент единият от учредителите – “Химко” АД, град Враца е в състояние на фактически фалит и статуса му не кореспондира с изискванията на устава на организацията.

“Химко”АД е дружество – напълно декапитализирано, неплатежоспособно, без реални възможности в бъдеще да излезе от това състояние – факт, който бе потвърден и в отчета за финансовите показатели и дейността на предприятието, направен пред акционерите на последното общо събрание на дружеството.

БАТИ е създадена на професионална основа с цел да оказва съдействие на държавните институции в дейността им по оптимизиране параметрите на икономическата среда и да улеснява комуникациите между производителите и държавната администрация, с оглед стабилното и устойчиво развитие на торовата индустрия в България.

“Мениджърите” на “Химко” АД в противоречие с целите, за които е създадена асоциацията, използват името й за манипулации и оказване натиск върху правителствените институции, с цел осигуряване на “безвъзмездни” доставки на природен газ и електроенергия от държавните компании доставчици.

Ние считаме, че възприемат практика за периодично разсрочване дългове/те на “Химко” АД чрез подписване на фиктивни погасителни планове, по същество е скрита форма на държавно субсидиране, което създава определени предимства за едно частно дружество и обслужва личните интереси на неговото ръководство.

В противоречие с принципите на БАТИ мениджмънта на “Химко”АД използва структурата на асоциацията за провеждане на псевдосиндикални прояви, чиято истинска цел е да отклони вниманието на работниците и служителите в “Химко” АД от истинските причини за тежкото състояние на дружеството.

Тези манипулации създават опасни огнища на социално напрежение в бранша и реално не водят до подобряване на параметрите на икономическата и производствена среда, в която осъществяват дейността си дружествата, членуващи в асоциацията.

“Агрополихим” АД направи възможното, за да помогне възобновяване производствената дейност на “Химко” АД, кредитирайки дружеството, без да има реални изгоди от подписаните договори. Оказва се, че за мениджърите на “Химко”АД, представлявани от г-н Валентин Димитров /едновременно и съпредседател на БАТИ, с чиито персонални гаранции бяха подписани договорите/, това не се разбира като сделка по смисъла на ЗЗД и търговския закон, а е една от множеството форми за измама на партньорите, използвана, като рутинна практика за финансиране на дейността на “Химко”АД.

В тази връзка обяснимо е, че “Агрополихим” АД не желае да участва в една асоциация, която се представлява от лица, чиито възгледи за делови и договорни взаимоотношения са в противоречие с добрата търговска практика и по-скоро могат да се дефинират чрез нормите на Наказателния Кодекс.