Средните продажни цени на автомобилните горива у нас са по-ниски от същите в страните членки на ЕС, като нетните цени на едро за 1000 л (без акциз и ДДС) дизелово гориво са най-ниски в България за 2008 г., спрямо всички нови страни членки.

При сравняване на цените на едро на горивата в България със средните цени в Европа 15 и Европа 27, отново се потвърждава извода, че цените в България са най-ниски за изследвания период, като разликата се движи от 100 до 200 евро на 1000 литра спрямо средните цени.

Това обявява Комисията за защита на конкуренцията, след като през 2008 г. образува производство по повод серия коментари в пресата и други средства за масово осведомяване, както и сигнали и искания от различи стопански, политически и други субекти относно наблюдаваното в страната увеличение на цените на горивата през първата половина на  2008 г.

След едногодишното проучване комисията установява, че няма картел между дистрибуторите на горива в България.

От анализа на цените на дребно на основните вериги бензиностанции става ясно, че има наличие на ценови паралелизъм на пазара на горива на дребно, с изразена олигополна структура, съобщават от антимонополната комисия.

Сред изводите на КЗК са, че

  • Значително влияние, 40-50 % върху размера на цените, оказва стойността на акциза и ДДС. Стойностите на акциза и ДДС за България са по-високи от тези в редица страни, като например Кипър, Гърция, Испания, Литва, Латвия и др.
  • Пазарът на дребно е с ясно очертана олигополна структура. Първите четири предприятия Лукойл България, Петрол, ОМВ и Шел притежават общ пазарен дял над 80 % както на база приходи от продажби, така и на база брой бензиностанции.
  • Пазарът се характеризира с ценова прозрачност, уеднаквени цени на дребно и сходна динамика на цените за изследвания период.
  • Рязкото покачване на цените на дизела и бензина през изследвания период е в паралел с ръста на цените на суровия петрол.

 

От анализа на цените на дребно на основните вериги бензиностанции се установи сходство на цените и еднакъв тренд на изменение на цената за периода.

Следвайки практиката на Европейската Комисия и Съда на Европейската Общност, КЗК прие, че наличието на ценови паралелизъм на пазара на горива на дребно, с изразена олигополна структура, не е достатъчно доказателство, за да се установи наличие на картелно споразумение на пазара.

Писмени или други косвени доказателства за осъществени срещи, договорки и споразумения за поддържане на еднакви цени не бяха открити или представени от нито един участник на пазара или заинтересована страна.

Своето заключение за липса на доказателства за злоупотреба с господстващо положение Комисията направи, след като оцени разликата между производствената стойност и продажната цена на отделните видове автомобилни горива, произвеждани от рафинерията.
Според показателите маржът на печалба на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД за периода 2005 г. - май 2008 г. не е необосновано висок по смисъла на отменения в момента чл. 18 от ЗЗК.