Ръководителите на Комисията за финансов надзор (КФН) и на Националната агенция за приходите (НАП), г-н Бойко Атанасов и г-жа Галя Димитрова, подписаха Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между двете ведомства. Целта на споразумението е бърз обмен на информация по електронен път между двете институции. Очакванията са това споразумение да доведе до намаляване на административната тежест за поднадзорните лица на КФН, за които в Регулатора директно ще постъпва информация от приходната администрация, включително данни за декларирани и внесени суми, трудови договори, задължения и данни от принудително събиране.

Екипи от двете институции ще провеждат съвместни проверки, когато КФН установи, че за поднадзорно лице има индикации за избягване на данъци;

НАП се анагажира да събира от поднадзорните на КФН лица средствата, дължими по наложени имуществени санкции от Комисията, както и да проверява дали при възстановяване на суми от КФН на поднадзорното лице то не е същевременно длъжник към НАП, за да бъдат предприети стъпки за събиране на дълга от приходната администрация;

Споразумението има за цел да подобри ефективността от упражняваните надзорни и контролни функции на всяка една от институциите в краткосрочен план, а в дългосрочен - да постигне превантивен ефект за предотвратяване на закононарушения от страна на поднадзорните лица;

Двете институции смятат, че сътрудничеството помежду им ще създаде условия за оперативен обмен на знания и опит относно прилагането и тълкуването на данъчното законодателство и на това в небанковата финансова сфера, както и обмен на информация относно данъчното третиране на сделки с финансови инструменти.

"Подписаното споразумение е стъпка към реализиране на представената от мен пред Народното събрание Стратегия за развитие на КФН. Целта ни е, посредством ефективен диалог с другите държавни органи и разширяване на взаимодействието и обмена на информация с тях, да имаме още по-ефективно работеща Комисия за финансов надзор", каза председателят г-н Бойко Атанасов.

Според г-жа Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП, "чрез бъдещата съвместна работа ще се създаде и възможност за съпоставяне на финансово-отчетната информация, предоставяна в КФН, с информацията, налична в информационните масиви на НАП, включително по отношение на размера на декларираните задължения за данъци, което в крайна сметка ще направи дейността на двете ведомства по-ефективна".

Обменът на становища във връзка с тълкуването и прилагането на нормативни разпоредби ще доведе до подобряване на дейността на двете институции по прилагане на правната рамка и усъвършенстване на надзорните практики. Споразумението предвижда още механизми за оказване на взаимна експертна помощ, както и възможността за провеждане на съвместни обучения.

Уредените механизми за съвместна работа на институциите ще повишат възможностите за адекватна и бърза реакция в рамките на законовите правомощия на Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите, включително за идентифициране на лицата, които не спазват законовите задължения, и предприемане на съвместни мерки по прилагане на цялата сила на закона спрямо тях.

Предвиденият в Споразумението ред за съвместна работа с обществеността и средствата за масово осведомяване ще повиши прозрачността при изпълнение на законовите правомощия на всяка една от двете институции. Организирането на съвместни разяснителни кампании, насочени към потребителите на финансови услуги и продукти, е стъпка в изпълнението на една от основните цели на КФН, а именно защита правата на инвеститорите, застрахованите и осигурени лица.