Конституционния съд отхвърли искането на 78 народни представители за обявяване за противоконституционна разпоредба, касаеща социалното осигуряване, съобщават от съда.

Според разпоредбата, не повече от 5% от активите на пенсионния фонд могат да бъдат вложени в инвестиционни имоти, като не се допуска тяхното ползване за нуждите на пенсионно-осигурителното дружество и на свързаните с него лица.

Според народните представители с атакуваната забрана се ограничава възможността за свободен избор на инвестиционния фонд да отдава под наем инвестиционните си имоти, което има за последица накърняване на легитимните интереси на осигурените лица.