Комисията за защита на конкуренцията предяви на „ЧЕЗ разпределение България" АД, „ЕВН България електроразпределение" ЕАД и „Енерго-про мрежи" АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК.

То се състои в злоупотреба с господстващото положение на дружествата във връзка с определяне и налагане на необосновано високи цени на достъп до стълбовата електроразпределителна мрежа ниско напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията.

Предмет на производството са условията, при които електроразпределителните дружества (ЕРП) предоставят права за изграждане на кабелни електронносъобщителни мрежи върху стълбовата мрежа ниско напрежение за разпространение на телевизия, интернет и телефония.

Стълбовата мрежа е собственост на ЕРП и се използва за осъществяване на основната им дейност - разпределение на ел. енергия. Отдаване под наем на части от нея е допълнителна дейност за ЕРП. Нещо повече, поддържането на ЕР мрежа е за сметка на приходите от основна дейност. Т.е. приходите от допълнителната дейност идват за сметка единствено на допълнителните разходи, които са пряко свързани с нея.

Пазарният анализ установи, че не съществуват други способи, които са икономически целесъобразна алтернатива на стълбовната мрежа  за изграждане на електронносъобщителни мрежи, поради което всяко ЕРП е предприятие с господстващо положение в границите на лицензионната си територия.

КЗК стига до извода, че наемната цена е определена, без да бъдат отчетени факторите, които обективно влияят на нейния размер. ЕРП отчитат едни и същи разходи и в лицензионната, и в допълнителната дейност по отдаване под наем на стълбовната ЕР мрежа. А това необосновано натоварва наемната цена с добавена стойност и естествено води до нейното увеличение.

Определението не подлежи на обжалване.

В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението.