Само за три месеца земеделските производители в сектора са получили над 1,8 млрд. лв. чрез директните плащания, националните доплащания и Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)". От днес започва и изплащането на средствата по Схемата за качествени плодове, по която са предвидени 35 млн. лв., а ставката за тон е 160 лв.

Това е част от отчета на министър Десислава Танева и ръководството на министерство на земеделието и храните. На пресконференция те отчетоха първите 100 дни от управлението на правителството.

Във връзка с кампанията за директните плащания вече са декларирани 3,35 млн. ха земеделски земи с правно основание за ползване, докато през миналата кампания те са били 2,9 млн. ха.

В одобрената от Министерски съвет и изпратена на Европейската комисия Програма за развитие на селските райони 2014-2020, са изпълнени всички поети ангажименти за увеличаване на бюджетите за биоземеделие, за инвестиции и за малките земеделски стопанства, заяви министър Танева.
По този начин Програмата е в пряка помощ на земеделските производители и ще доведе до създаването на жизнеспособно и конкурентоспособно земеделие, посочи още тя. Вече са готови и са предложени за обществено обсъждане и наредбите, чрез които ще се прилагат и първите мерки, които ще бъдат отворени по ПРСР 2014-2020.
Първият прием ще бъде за компенсаторните мерки в Програмата, свързани с биологичното земеделие, агроекология и Натура 2000, уточни Танева.

Заместник-министър Грудев обясни, че по правилото n+2 през 2015 г. страната ни трябва да усвои около 400 млн. евро по ПРСР за периода 2007-2013 г., като за тази цел всички бенефициенти трябва да приключат проектите си до средата на годината. По отношение на ПРСР 2014-2020 г. той съобщи, че се очаква официално й одобрение в средата на годината.

Танева коментира и ситуацията във връзка с наложените от руското ембарго рестрикции за износа. Министърът заяви, че за подкрепа на сектора са подготвени нормативни промени, с които се улеснява достъпът на малките фермери до пазарите. Става въпрос за изменения в Наредбата за директни продажби, както и в Наредбата за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. В момента се чака одобрение от ЕК.

Предложено е и изменение в Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища, с които се предвижда в детските градини да бъдат използвани продукти, които са произведени в региона, където се намират детските заведения.
Министър Танева уточни, че продължава и работата по промените в Закона за храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, които да подобрят качеството на хранителните стоки.

По време на пресконференцията се представиха и мерките за опазване на горите и намаляване на незаконната сеч.
"Няма друго правителство, което да е предприело толкова реални действия в тази посока", заяви министър Танева и припомни, че са създадени нови 173 мобилни групи в държавните горски предприятия. Въвеждат се и нови информационни системи, които да следят дейностите от дърводобива до продажбата на крайния продукт, както и нова система за маркиране на дървесината. До края на март ще бъдат променени и две наредби за сечите, които да направят тези дейности два пъти по-щадящи природата, като същевременно се взе и решение за двойно увеличаване на защитните гори.