Депутатите приеха решение за осигуряване на средства на "Мини Марица Изток" ЕАД за периода 2024-2029 г. Целта е обезпечаване на дейности по техническа рекултивация на нарушените терени на находище "Източно маришки въглищен басейн".

То задължава Министерския съвет чрез министъра на финансите и министъра на енергетиката да предприеме всички необходими действия при спазване на приложимото българско и общностно законодателство, за осигуряване от държавния бюджет на средства на "Мини Марица Изток" ЕАД в размер на 200 000 000 лева годишно за периода 2024-2029 г.

След дебатите първоначалният текст бе коригиран с предложението на ДПС- да се дадат по 250 милиона лева за срок от 4 години.

Според вносителите на законопроекта драстичното намаление на електропроизводството от въглищни мощности през изминалата 2023 г. и в началото на настоящата 2024 г. се е отразила крайно неблагоприятно на дейността на "Мини Марица Изток" ЕАД (ММИ). Занижените заявки за въглища на топлоелектрическите централи и перспективите за бъдещата им работа налагат предприемането на мерки за съхраняване жизнеспособността на "Мини Марица Изток" ЕАД за обезпечаване своевременното изпълнение на дейностите и мероприятията по затихване на въгледобива и възстановяване на нарушените терени в находището "Източно маришки въглищен басейн". Преждевременното затихване на въгледобива е сериозно предизвикателство от инженерно-технологично, екологично и социално естество. Намалените приходи от основната дейност на ММИ водят до невъзможност за финансиране на всички дейности и мероприятия за възстановяване на нарушените терени и привеждане на находището в устойчиво състояние при стриктно спазване на националните и европейски екологични изисквания и минно-технологичните норми за открито разработване на находища за полезни изкопаеми.

За изпълнението на мащабните дейности по възстановяване на нарушените терени по оценка на ръководството на ММИ са необходими минимум 15 години, при надеждна работа на съществуващото тежко минно оборудване и спомагателна механизация и наличието на необходимия експлоатационен персонал. Само след изпълнението на гореописаните дейности и мероприятия ще се минимизират рисковете от бъдещи свлачищни процеси и неблагоприятни екологични последици на територията на отвореното пространство на находището и ще се намали социално-икономическата тежест, смятат депутатите. Паралелно с дейностите по осигуряване на т.нар. "долговременна устойчивост" на работните и насипищните фронтове следва да се изпълнява процесът на рекултивация на нарушените територии.

Във връзка с мероприятия по затихване на въгледобивната дейност и възстановяване на нарушените територии, е налице извършена предварителна подготовка и анализ, които са съобразени с настоящите технико-икономически показатели на ММИ. На базата на разчетите за периода 2024-2029 г., осигуряването на финансиране в размер на 200 млн. лв. годишно от националния бюджет, ще позволи на ММИ да планира и реализира мероприятията по затихване на въгледобивната дейност и възстановяването на нарушените терени.

Миньори и енергетици си искат въглищните централи и след либерализацията

Миньори и енергетици си искат въглищните централи и след либерализацията

Протестът им блокира центъра на София

Според Искра Михайлова от "Възраждане" предвидената сума не е достатъчна. Георги Гьоков от БСП каза, че партията подкрепя предложението, но няма да спре да задава въпроси. Той обвини управляващите в нищо правене, а пряко засегнатите са 100 000 души. БСП смята, че закриването на въглищния комплекс е национално предателство по-голямо от затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй. ТЕЦ-овете не трябва да бъдат пипани, отсече Костадин Костадинов. ТЕЦ-овете не трябва да се затварят до края на 21 век, по думите му. 

Според Павела Митова от ИТН са предприети действия, които не е трябвало да се предприемат и не са предприети  такива, които са били нужни. На НС не му пука за вас, обърна се тя към миньорите, които слушаха в зала дебата. По думите на Митова не може да се гарантира, че това решение ще бъде изпълнено. Всичко, което се прави в момента е предизборна кампания, категорична бе тя.

200 милиона лева не стигат за нищо, подчерта Радослав Рибарски от ПП-ДБ. Това са 3-4 месеца подаяния, посочи той и смята, че това е предизборно раздаване на пари. За пръв път НС ще даде на комплекса, заяви Делян Добрев. Според ГЕРБ 5,4 милиарда лева са източени от енергетиката.