Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България „BBB-/ВВВ", съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите.

Непроменени остават и краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута („F3"), както и таванът за рейтинг на страната („ВВВ+").

Това е третото за тази година потвърждение на суверенния рейтинг от Fitch, след оценките през януари и юли.

Запазването на стабилната перспектива показва, че рисковете за кредитния рейтинг на страната понастоящем са балансирани, посочват от министерството.

Според агенцията, рисковите фактори, които заедно или поотделно биха могли да доведат до понижение на кредитния рейтинг включват следните хипотези: значително отклонение от официалните бюджетни цели, което би могло да рефлектира в повишаване на държавния дълг над средното ниво за този клас рейтинг, също и проблеми в банковия сектор, оказващи натиск върху публичните финанси и икономическия растеж, както и негативен икономически шок, водещ до съществено понижаване на перспективите за растежа на БВП и инфлацията в средносрочен план.

Съответно от Fitch  посочват, че положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на успешно реализирана фискална консолидация, подкрепяща дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Такава оценка е възможна и при ускоряване на растежа на БВП и постепенно приближаване към средното за ЕС ниво на доходи, както и при подобряване на институционалното управление и запазване на политическата стабилност, които позволяват воденето на ефективна политика.

Рейтинговата агенция има предвид в своята оценка и започналото от 4 декември изплащане на депозитите на КТБ. Констатацията на Fitch е, че икономическият растеж на България е потиснат, но от агенцията посочват и основните причини за това: крехкото възстановяване в еврозоната и геополитическите рискове от конфликта Русия-Украйна.

Дефлацията би могла да затрудни изпълнението на някои фискални индикатори, но в същото време по-ниските цени ще подкрепят потреблението през 2015 година.

Fitch оценяват положително намеренията на правителството за фискална консолидация, с цел намаляване на дефицита с 0,5 процентни пункта за всяка година през периода 2015-2017 година.

Въпреки увеличаването на дълга, поради по-високия от очаквания бюджетен дефицит за 2014 г., както и поради ликвидната подкрепа за банковия сектор, относително ниското равнище на държавен дълг остава силна страна по отношение на рейтинга на България.