Министерството на Финансите разпространи свой анализ, изготвен с цел повишаване на ефективността при възстановяването на ДДС на данъчно задължени лица, като обхванатият период са последните 4 години.

От документа става ясно, че платените от държавния бюджет лихви за ненавременно изплатен ДДС през последните 4 години надвишават 100 милиона лева.

При анализа е установено и следното:

  • Неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС, извън случаите на започнали или спрени ревизионни производства;
  • Възстановяване на ДДС в по-малък размер през последните един или два месеца на финансовата година с цел постигане на „по-добро" изпълнение на приходната част на държавния бюджет;
  • Липса на прозрачност по процеса на възстановяване на ДДС;
  • Липса на единен и обективен принцип на възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица;
  • Липса на информираност на данъчно задължените лица за причините за невъзстановяване на данъка в срок.

Анализът на възстановения ДДС за четвърто тримесечие на 2009 г. показва, че през месец декември е възстановен ДДС в изключително малък размер - само 129 млн. лева. Невъзстановяването на ДДС в срок и прехвърляне възстановяването му през следващата финансова година води до:

  • задържане на оборотни средства на бизнеса;
  • плащане на лихви за забава от държавния бюджет;
  • изкривяване на реалното изпълнение на приходната част на бюджета, както за текущата финансова година, така и за следващата.

Размерът на невъзстановения ДДС, оказва пряко влияние върху изпълнението на приходната част на държавния бюджет от този данък.

Анализът на възстановения ДДС за 2010 г., показва, че за месеци ноември и декември размерът на възстановения ДДС е значително по-малък в сравнение с предходните месеци на същата година. Възстановяване на ДДС в по-малък размер за последните два месеца на годината е оказало влияние върху изпълнението на приходната част на държавния бюджет от този данък.

В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за 2010 г., са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 17,4 млн. лева.

Анализът на възстановения ДДС за 2011 г., показва за месеци януари, февруари и март значително по-висок размер на възстановен ДДС, една част от който е следвало да бъде възстановен през 2010 година.

В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за 2011 г. са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 28,6 млн. лева.

Анализът на възстановения ДДС за 2012 г. показва значително по-малък размер на възстановен ДДС през месец декември, в сравнение с предходните месеци на финансовата година.

В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за 2012 г. са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 41,2 млн. лева.

Анализът на възстановения ДДС за периода януари-юни 2013 г. показва значителен размер възстановен ДДС през месец януари 2013 г.- 612 млн. лв., част от който е следвало да бъде възстановен през 2012 година.

В резултат на неспазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС по справки декларации с проверки и ревизии, включително и по отменени ревизионни актове (ДДС и други данъци) за периода януари-юни 2013 г. са изплатени лихви за забава от държавния бюджет в размер на 13,1 млн. лева.