Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов, който ръководи управление „Осигурителен надзор", определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,72 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ).

Това е за предходния 24-месечен период от 29.03.2013 г. до 31.03.2015 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,51 на сто.

Най-висока доходност от над 7% за този период са постигнали универсалните пенсионни фондове на УПФ "ДСК-Родина" и УПФ "ЦКБ-Сила". При Професионалните фондове, такава доходност са постигнали "Ай Ен Джи ППФ", ППФ "ДСК-Родина" и ППФ "Доверие"

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,72 на сто, а за ППФ съответно е 6,51 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.