Управителят на БНБ Димитър Радев и предшественикът му Иван Искров получиха проекта на одитен доклад за извършения одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.". Той им е връчен от председателя на Сметната палата Цветан Цветков, съобщават от институцията.

С решение на парламента от 29 април тази година одитът бе възложен на Сметната палата. Окончателният одитен доклад за него ще бъде внесен в парламента до края на октомври и ще бъде публикуван на интернет страницата на Сметната палата, става ясно от съобщението до медиите.

От Сметната палата поясняват, че връчването на проект на одитен доклад на одитирания обект е част от одитния процес. До окончателното приемане на доклада не може да се огласява информация от него, е заложено в Закона за Сметната палата.

Законът предвижда всеки проект на одитен доклад за извършен одит да се връчва на ръководителя на одитираната организация, както и на бившите ръководители на организацията през одитирания период.

Съобщението за връчването се публикува на интернет страницата на институцията. Настоящият и бившите ръководители имат право да дадат писмени възражения по проекта. Това може да стане в 14-дневен срок от получаването му. Те трябва да представят в Сметната палата допълнителни доказателства и писмени обяснения.

След като тази законова процедура приключи, палатата разглежда проекта на доклад и евентуалните възражения. След това приема окончателен одитен доклад, поясняват още от одитиращия орган.