Приключи ремонтът на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ.

Изградени са 10 зали за обучение на медицинския персонал от системата на спешната помощ, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. Във всяка зала може да се обучават до 15 души.

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ вече разполага с 22 ремонтирани помещения. Цената на ремонта е почти 280 хил. лв.

Отделно от това са обособени 6 административни офиса и 6 склада, в които се съхранява медицинското оборудване, необходимо за предстоящите обучения. В рамките на ремонта изцяло са подновени подовите настилки, стените, радиаторите и дограмата в помещенията; извършено е цялостно окабеляване и е осигурена интернет свързаност и др.

По същия проект е закупено и вече доставено офис обзавеждане, компютърно оборудване, както и съвременна медицинска апаратура (набори за осигуряване на дихателни пътища; дефибрилатори; манекени). В центъра разполагат и с медицинска техника, закупена по време на предходния програмен период проект ПУЛСС1.

Финансирането е по Проект BG05M9OP001-3.007-0001 "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС). Парите са от  Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването. Срокът на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г.

Общата му стойност е 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд. Основната цел е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.