Съветът на ЕС одобри присъединяването на Съюза към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

"Насилието срещу жени е недопустимо и трябва да се прекрати. Подобни действия нямат място в нашите общества. Истанбулската конвенция е ориентир и катализатор за действие. Днешното решение за присъединяването на ЕС показва нашия ангажимент за засилване на действията срещу насилието, основано на пола, и в подкрепа на неговите жертви", заяви Паулина Брандберг, шведски министър на равенството между половете и заместник-министър на заетостта.

Конвенцията създава правна рамка за защита на жените от насилие. Тя обхваща широк набор от мерки - от събиране на данни и повишаване на осведомеността до правни мерки за криминализиране на различни форми на насилие срещу жени. Включват се също мерки за защита на жертвите и за предоставяне на услуги за подкрепа.

Евродепутатите настояват ЕС да ратифицира Истанбулската конвенция

Евродепутатите настояват ЕС да ратифицира Истанбулската конвенция

Те призоваха и България да го направи

Присъединяването на ЕС към Конвенцията е тласък в усилията на ЕС за постигане на равенство между жените и мъжете. Насилието срещу жени е не само криминално престъпление, но и крайна форма на дискриминация, вкоренена в неравенството между половете, отбелязват от Съвета на ЕС и допълват, че насилието срещу жените допринася за поддържането и засилването на тези неравенства.

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие е първият международен инструмент, насочен към премахване на насилието срещу жени, включително срещу момичета под 18-годишна възраст.

Насилието срещу жени и момичета е едно от най-системните и често срещани нарушения на човешките права в световен мащаб. Всяка трета жена е била жертва на физическо или сексуално насилие, извършено предимно от интимни партньори.

Европарламентът се очаква да ратифицира Истанбулската конвенция

Европарламентът се очаква да ратифицира Истанбулската конвенция

Точката е в дневния ред за следващата седмица и се очаква квалифицирано мнозинство

Истанбулската конвенция влезе в сила през април 2014 г. и беше подписана от ЕС на 13 юни 2017 г.

Съветът и Европейският парламент са в процес на приемане на закон на ЕС за борба с насилието срещу жени и домашното насилие. Предвижда се да бъдат криминализирани редица престъпления в целия ЕС, като споделяне на интимни изображения без съгласие, генитално осакатяване на жени и тормоз в интернет пространството.

Шест години, след като ЕС подписа Конвенцията, тя все още не е ратифицирана поради отказа на няколко държави членки. В становището на Съда на ЕС от 6 октомври 2021 г. обаче се посочва, че Европейският съюз може да ратифицира Истанбулската конвенция, без да има съгласието на всички държави членки. Присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция не освобождава държавите членки от националната ѝ ратификация, припомниха през февруари евродепутатите и призоваха останалите шест държави — България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия — да ратифицират Конвенцията незабавно.