Създаденият през 1948 г. отбранителен Западноевропейски съюз (ЗЕС) ще бъде разформирован през следващите няколко дни, съобщи председателят на парламентарната асамблея на ЗЕС Робърт Уолтър.

ЗЕС в момента обхваща 28 европейски държави.

Сключеният през 1948 година за 50-годишен срок Брюкселски пакт (Западен съюз) между Франция, Великобритания, Белгия, Холандия и Люксембург е договор за колективна отбрана и за икономическо, социално и културно сътрудничество.

С основаването на НАТО пактът губи своето значение като централна инстанция за координация в областта на политиката за сигурност.

През октомври 1954 г. година в съответствие с решенията на Лондонската конференция на деветте сили Брюкселският пакт се разширява и преобразува в Западноевропейски съюз (ЗЕС).

Той представлява договор за взаимозащита със срок 50 г., който също насърчава икономическото, културното и гражданското сътрудничество. Клаузата в договора за автоматична военна помощ в случай на въоръжена агресия е насочена първоначално срещу Германия, а с разпалването на Студената война - срещу СССР.

В увода на променения Договор от Брюксел ясно са очертани три основни цели:

* Да се създава в Западна Европа стабилна основа за европейско икономическо възстановяване;

* Да се осигурява взаимопомощ между страните в случай на каквато и да е агресивна политика;

* Да се подкрепя единството и да се насърчава постепенната интеграция на Европа.