България постави три условия на Македония, за да получи Скопие подкрепа по пътя си към Европейския съюз. Това става ясно от писмо на българския външен министър Николай Младенов в писмо до македонския му колега Никола Попоски.

На първо място се изисква да се подпише Споразумение за добросъседски отношения и сътрудничество, което да бъде в съответствие с най-високите европейски стандарти и да почива върху договореното в Декларацията от 1999 г.

На второ място, Младенов посочва в писмото си, изграждане на необходимата инфраструктура за засиленото сътрудничество, като се създадат съвместни работни групи за укрепване на отношенията ни в ключови области. На трето място България предлага създаване на Съвет на високо равнище под формата на годишни междуправителствени заседания.

Ако се гарантира изпълнението на така предложените споразумения, това ще осигури подкрепата на България за интеграция на Република Македония в ЕС, посочва българският дипломат номер едно.

Младенов изразява безпокойство от последователното засилване на анти-български действия и реторика в Македония, „имащи за цел да подчертаят това, което ни разделя, а не това, което винаги ни е обединявало".

Той отбелязва, че расте броят на сигналите за дискриминация срещу граждани, които са запазили българското си самосъзнание, а опитите на българската страна да намери начин за съвместно честване на богатото ни културно-историческо наследство не получават подкрепа в Скопие.

„Подобна политика на разделение отразява една отдавна отминала епоха и принадлежи твърдо към миналото. Наше морално, историческо и политическо задължение е да преобърнем съществуващите негативни тенденции, за да се приближи вашата страна до желаното членство в ЕС," се казва в писмото.

****
Предоставяме ви и текста на декларацията от 1999 г., подписана от премиерите Иван Костов и Любчо Георгиевски

Изхождайки от общия стремеж за развитие на добросъседски отношения между двете държави,
Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните страни и народи,
Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,
Изхождайки от стремежите на двете страни за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,
Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионалните и международните проблеми, ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките на двете страни на равноправна основа,
Зачитайки принципите на Устава на ООН и документите на ОССЕ, както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,

 • 1. Изразяват своята готовност и общо желание за развитие на всестранни отношения между Република България и Република Македония. Тези отношения ще бъдат развивани в съответствие с основните принципи на международното право.
 • 2. Двете страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на Обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, Инициативата на НАТО Партньорство за мир, Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и други международни организации и форуми.
 • 3. Двете страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в района и при осъществяване на регионални проекти като елемент от процеса за създаване на единна Европа.
 • 4. Двете страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничество.
 • Те ще съдействат за поддържане на контактите между неправителствените организации и гражданите на двете страни.
 • 5. Имайки предвид географската си близост, двете страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на безпрепятствено движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.
 • 6. Двете страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.
 • 7. Двете страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в ракмите на регионалните инфраструктурни проекти.
 • Те ще се стремят към облекчаване на митническите и граничните формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.
 • 8. Двете страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
 • 9. Двете страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на пресата, радио и телевизионните предавания чрез използване съвременните съобщителни средства.
 • Те се ангажират в защита на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.
 • 10. Двете страни ще разширяват сътрудничеството си в
 • правната и консулската област и по-специално по граждански
 • наказателни и административни въпроси както с цел улесняване на
 • пътуванията и посещенията на своите граждани, така и за решаване
 • на техните хуманитарни и социални проблеми.
 • 11. Двете страни няма да предприемат, подтикват и поддържат действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.


Нито една от страните няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки или застрашаващи спокойствието и сигурността на другата страна действия.

Двете страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.

Република Македония заявява, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и няма да допускат дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на отношенията между Република България и Република Македония.

Подписана в София на 22.02.1999 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на официалните езици на двете страни - български език, съгласно Конституцията на Република България и македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония, като двата текста имат еднаква сила.