Депутатите от Комисията по околната среда и водите в парламента приеха на първо четене без дебати законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. Законотворците в комисията гласуваха с 12 гласа "за" и 6 "въздържали се".

Законопроектът беше представен от заместник-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова, а от БСП се обявиха против някои членове в законопроекта. Те бяха против промените в Закона за защита от шума в околната среда, но гласуваха "въздържали се".

С приемането на законопроекта ще се осигури регламентиране на начина на докладване на информацията от шумовите карти и от плановете за действие до Европейската комисия посредством предаването ѝ само по електронен път в задължително хранилище на данни.

Със законопроекта ще се осигури още засилване участието на обществеността и гарантиране достъпността на данните за шума в околната среда, както и за неговите вредни за човешкото здраве ефекти, чрез осигуряване разпространението на информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО и с Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), които са въведени в националното ни законодателство.

С него се предвижда осигуряване на достатъчно време за провеждане на обществени консултации при изготвянето на плановете за действие към шумовите карти чрез отлагане с една година на срока за докладването им, като по този начин периодът между изготвянето на картите и на плановете се променя на две години.

По този начин срокът на четвъртия кръг за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие ще бъде отложен еднократно и ще бъде 18 юли 2024 г., след което на всеки пет години. 

Кабинетът одобри промени в закона за шума

Кабинетът одобри промени в закона за шума

С измененията се цели постигане на по-голяма яснота относно изготвяне и одобряване на шумови карти