Сметната палата отвори Единния регистър по Изборния кодекс за подаване на информация от участниците в парламентарните избори, съобщиха от Сметната палата. Информацията трябва да бъде изпратена до 10 март 2021 г. Това е в съответствие с чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването й в ЕРИК.

Изискваната информация е:

- трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

- наименование на юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

- трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата;

- декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;

- наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за връзки с обществеността, с които участникът работи.

ВМРО №1, БСП №4 и ГЕРБ №28 в бюлетините за изборите

ВМРО №1, БСП №4 и ГЕРБ №28 в бюлетините за изборите

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите за парламентарния вот

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация по чл.171, ал. 2 от Изборния кодекс, за включване в ЕРИК.

Информацията трябва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала подробни указания, както и образци на писма, заявления, декларации и отчети, които участниците в изборите трябва да подават в хода на кампанията и след приключването й. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на институцията на адрес: www.bulnao.government.bg в раздел "Контрол - избори", както и в ЕРИК, в раздел "Подаване на документи към Регистъра".

От Сметната палата са подготвили информационна брошура за участниците във вота. Брошурата е издадена с подкрепата на Фондация "Български институт за правни инициативи" по международния проект "Ефективна борба с корупцията", описват от одитния орган.