Служебното правителството "Янев-2" прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. "Сребърен фонд") и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2022-2024 г., съобщиха от МС.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност. По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция.

Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.

Приетите от Министерския съвет стратегически документа ще бъдат актуализирани ежегодно, в съответствие с икономическото развитие, пазарните показатели и промените в параметрите на държавната пенсионна система, направени вследствие на законови промени.