Министрите на кабинета "Борисов-3" одобриха "Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.". Информацията е на министерския съвет.

Според съобщението, документът представя обективна картина за развитието на отбраната и въоръжените сили през 2018 г. и е израз на осъществяваната политика на прозрачност и отчетност, провеждана от Министерството на отбраната.

Армията ни само частично може да изпълнява задачите си, докладва правителството

Армията ни само частично може да изпълнява задачите си, докладва правителството

Министрите одобриха годишния доклад за състоянието на армията за 2016 г.

Докладът акцентира върху факта, че през отчетния период усилията на ръководството на Министерството на отбраната продължиха да бъдат фокусирани върху изпълнение на конституционно възложените мисии и задачи на въоръжените сили, както и на ангажиментите на страната по линия на колективната отбрана в рамките на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Кабинетът одобри годишния доклад за състоянието на отбраната

Кабинетът одобри годишния доклад за състоянието на отбраната

Основните проблеми са свързани с некомплекта военнослужещи

Правителството на Република България представя и обосновани изводи и насоки за съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период, които са в съответствие с приоритетите в сектор "Отбрана" на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.