Ще предложа на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) всички средства, събирани от такси по Закона за водите, да се връщат за инвестиции в инфраструктура във водния сектор.

Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров на проведеното извънредно заседание на Висшия консултативен съвет по водите (ВКСВ).

"Досега част от тези средства са използвани за отпускане на кредити на общини, а на ПУДООС се е гледало като допълнителен финансов инструмент за дофинансиране на проекти. По предложение на водния сектор сега средствата, около 100 млн. лв., които те дължат за такси, ще се връщат при тях", обясни министърът.

Ревизоро: Докато съм министър, вода ще има, след мен ще е трудно

Ревизоро: Докато съм министър, вода ще има, след мен ще е трудно

Водни режими грозят много места у нас, ако няма дъжд и сняг

Заедно с водния сектор предварително ще се уточнят и приоритетните обекти, които се нуждаят от финансиране.

Висшият консултативен съвет по водите обсъди състоянието на комплексните и значими язовири и осигуряването на вода в условията на дълготрайно засушаване. Беше дискутирано предприемането на мерки за включване на допълнителни водоизточници за обезпечаване с вода за питейно-битово водоснабдяване на населението, на земеделието и енергетиката през следващата 2021 г.

Министър Димитров заяви пред участниците, че годината е била трудна, наложило се е да се ограничава потреблението от някои язовири, особено за тези, които трета поредна година са засегнати от сушата. "Успяхме тази година да задоволим всички ползватели, макар и с намалени количества - питейно-битовото водоснабдяване, земеделието и енергетиката. В крайна сметка състоянието на язовирите е добро, но отсега трябва да се мисли за догодина къде има резерви и къде ще трябва да се редуцират количествата", отбеляза той.

Намаленият дебит - причина за режимите на водата в страната

Намаленият дебит - причина за режимите на водата в страната

Близо 117 000 души са засегнати от нарушено водоснабдяване

На заседанието беше представено състоянието на комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ и предприетите действия за язовирите, които са с критично ниски нива - "Копринка", "Жребчево", "Камчия", "Тича", "Ястребино" и "Асеновец". При необходимост ще бъде редуцирано водовземането за други цели, с цел приоритетно осигуряване за питейно-битови нужди.

Ревизоро увери, че през следващата година в язовирите "Тича", "Ястребино" и "Асеновец", след предприетите тази година мерки, ще има вода за питейно-битово водоснабдяване.

Критично остава състоянието и на язовир "Камчия", чийто полезен обем към момента е около 46 млн. куб. м, като нивото не е било толкова ниско от 15 години.

"От февруари започнахме ограничения за ВиК операторите на Варна и Бургас, но при сегашното състояние, ако няма достатъчно валежи, до месец май язовирът ще стигне мъртвия си обем", посочи министърът.

Ревизоро уверява: Вода за Старозагорско, Сливенско и Ямболско ще има

Ревизоро уверява: Вода за Старозагорско, Сливенско и Ямболско ще има

30% от оттока на яз. "Копринка" ще се насочва към яз. "Жребчево"

Според него докато Варна има възможност за снабдяване от сондажи и от язовир "Цонево", то за Бургас решението е да се осигури резервно питейно-битово водоснабдяване на Южното Черноморие от язовирите "Ахелой" и "Порой". За намиране на решение през следващата седмица ще бъдат изпратени писма до управителите на ВиК в Бургас и Варна, до областните управители и кметовете и ще бъдат редуцирани подаваните количества.

По време на заседанието на Висшия консултативен съвет по водите бяха взети следните решения:

  • МОСВ да изготви доклад до министър-председателя за необходимостта от предприемане на спешни и неотложни действия поради изключителни обстоятелства за рехабилитация на наличните алтернативни водоизточници и изграждане на нови водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на населените места, които се водоснабдяват от язовирите с критично ниски обеми ("Камчия", "Тича", "Ястребино", "Асеновец");
  • Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и земеделските производители да предприемат спешни действия за проучване и изграждане на алтернативни водоизточници за напояване през напоителен сезон 2021 г., както и да предприемат действия за намаляване на загубите по водопреносната мрежа;
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МЗХГ, съвместно с ВиК Бургас да предприемат действия язовир "Порой" и язовир "Ахелой" да се използват за резервно питейно-битово водоснабдяване за южното Черноморие;
  • Да се сформира Работна група за предложения за изменения в Закона за водите и другите нормативни актове във връзка с направени предложения от Съюза на ВиК операторите.

В заседанието, освен представители на държавните институции, участваха представители на НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади", "Напоителни системи" ЕАД, Съюз на ВиК операторите в Република България. Министърът благодари за съдействието на ВиК операторите, "Напоителни системи" и "Язовири и каскади" и призова да се запази добрата координация и постоянната връзка с тях.