С близо 40 лв. ще бъде увеличена целевата помощ за отопление. Причината е решението на ДКЕВР за увеличение цените на електроенергията от 1 юли 2012 г. , съобщават от Социалното министерство.

Новият размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. - е 65.72 лева месечно, или 328.60 лв. за сезона.
За миналата година сумата за отоплителния сезон е била 289.60 лв. т.е. увеличението е с 39 лв. за целия отоплитетел сезон. Така се покрива изцяло увеличената от 1 юли на цена на електроенергията.

От днес започна приемът на молбите за получаване на енергийна помощ.
Молбите се подават до 31 октомври 2012 г. в дирекциите „Социално подпомагане" към АСП. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца (01.11.2012 г. - 31.03.2013 г.)

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

Лицата и семействата подават молба-декларация по образец в ДСП по постоянен адрес, в която задължително заявяват вида на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура.

Очаква се броят на лицата и семействата, които ще имат право да получат такава помощ, да бъде около 300 000, както е предвидено и в утвърдения бюджет на МТСП.