Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на извънредните ситуации, подписано на 29 март 2019 г. в Букурещ.

Споразумението определя общата рамка за сътрудничество между страните в областта на превенцията, готовността и реагирането при мащабни извънредни ситуации, природни и причинени от човека бедствия и пожари.

В Споразумението са регламентирани: създаването на съвместна комисия за изпълнение на Споразумението, начините за оказване на помощ и други форми на сътрудничество, координацията и ръководството на операции по оказване на помощ, възможността за транзитно преминаване през територията на страните на екипи за оказване на помощ, оборудване и средства за подпомагане при оказване на помощ на трета страна, установяването на точки за контакт за изпращане и получаване на нотификации относно заплахи и искания за помощ, процедурите за преминаване на държавната граница в случай на мащабна извънредна ситуация, природно или причинено от човека бедствие или пожар в граничната зона, възможността за използване на въздухоплавателни и плавателни средства за операции по издирване и спасяване и за транспортиране на екипите за оказване на помощ и др.

Компетентните органи по прилагане на Споразумението са министерствата на вътрешните работи на двете държави.

Споразумението се сключва за неопределен период от време и влиза в сила от датата на получаване на последната нотификация, с която договарящите страни взаимно се уведомяват за приключването на техните вътрешноправни процедури, необходими за влизането му в сила.