ЦИК ще проверява в ГРАО за неправомерно гласували. До 6 октомври от Централната избирателна комисия (ЦИК) се задължават да върнат получените избирателни списъци с приемо-предавателен протокол след като ги проверят в "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на МРРБ.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Избирателните списъци ще бъдат предадени от СИК/ПСИК заедно с декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите. След това ще се състави приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между РИК и съответното ТЗ "ГРАО". 

"Възраждане" със сигнал до прокуратурата, ДАНС и ЦИК за секциите в чужбина

"Възраждане" със сигнал до прокуратурата, ДАНС и ЦИК за секциите в чужбина

Партията изисква да бъдат проверени IP адресите, от които са изпратени заявления за разкриване на секции в Турция

Ако има липси от РИК ще уведомят незабавно ЦИК.

За целите на проверката от Централната избирателна комисия ще предадат на ГД "ГРАО" в МРРБ на хартиен носител получените от СИК извън страната сканирани списъци за гласуване извън страната.

За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между ЦИК и ГД "ГРАО" в МРРБ.

Ще бъдат проверявани всички гласували - в страната, включително дописаните под чертата, гласоподавателите в чужбина. Ще се проверява дали има непълнолетни, поставени под запрещение, осъдени, починали до началото на изборния ден, хора без българско гражданство. 

ВМРО организира протест пред сградата на ЦИК

ВМРО организира протест пред сградата на ЦИК

Тяхното недоволство бе породено от разкриването на голям брой изборни секции в Турция

На проверка подлежат и хората, вписани в избирателен списък по настоящ адрес и гласували по постоянен адрес.

Ако се установи, че има неправомерно гласували, ще се изготви списък на тези лица, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка заверени от ГД "ГРАО" копия от съответната страница на избирателния списък и представените при гласуването удостоверения и декларации. 

ЦИК не открили достатъчно  IT специалисти, с които да се договорят за изборите
Обновена

ЦИК не открили достатъчно IT специалисти, с които да се договорят за изборите

Още не са решили за броя на избирателни секции в чужбина