Депутатите въведоха нова помощ за деца с един или двама починали родители. Това стана с гласуването на второ четене на Закона за социалните помощи за деца.

Промените идват, след като майка написа писмо до Дядо Коледа миналата година. След една година битката на Златина Хаджипанайотова завърши с успех.

Манолова и самотна майка поискаха от НС всички деца-сираци да получават помощи

Манолова и самотна майка поискаха от НС всички деца-сираци да получават помощи

Те настояват да отпадне подоходният критерий

Трябва да отпадне подоходният критерий за месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия, заяви в хода на дискусиите социалистът Георги Гьоков. Това са български деца в неравностойно и неравноправно положение и обществото трябва да засвидетелства грижа за тях, убеден в червеният депутат.

Всички семейни помощи имат доходен критерий, каза Светлана Ангелова от ГЕРБ. Въвеждаме нов вид месечна помощ за деца, чиито родители са починали и нямат право на наследствена пенсия, посочи тя.
Към момента тези деца имат право да получат персонална пенсия и достъпът до нея е също на база на доходен критерий, подчерта Ангелова.

След спорове депутатите решиха да изчакат премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов да кажат дали може да отпадне подоходния критерий за отпускането на помощта.

Иначе с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца се въвежда нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители.

Депутатите единодушни за новата помощ за сираци

Депутатите единодушни за новата помощ за сираци

Гарантира се финансова помощ за всички деца

Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител.

Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия. Като вид семейна помощ новата месечна помощ ще отговаря на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане, както по отношение на условията за достъп, така и по отношение на определянето на размера й.

Мая Манолова: Държавата дължи на децата правила и критерии за социални помощи

Мая Манолова: Държавата дължи на децата правила и критерии за социални помощи

Омбудсманът предлага промени в кодекса за соц. отговорност

Месечната семейна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Те, както и детето следва да живеят постоянно в страната.

Освен това, детето трябва да отговаря на следните условия:

- да не получава наследствена пенсия от починал родител;

- да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

- редовно да посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

- до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

- да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние.

В частичната предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект е записано, че със законопроекта се цели:

1. Гарантиране на достъп при равни условия до финансова подкрепа за децата без право на наследствена пенсия от починал родител;

2. Осигуряване на специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството;

3. Гарантиране на еднакво прилагане на правилата относно редовното посещение на училище при получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца.

Персонална пенсия за деца с починал родител предвижда социалното министерство

Персонална пенсия за деца с починал родител предвижда социалното министерство

По-високата МРЗ трябвало да покрие основните разходи на хората

Мотивите, с които се предлага законопроектът, са свързани с няколко проблема.

Основният проблем, налагащ предлаганата законодателна промяна е, че не малка част от децата с починали родители не получават финансова подкрепа.
По данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението към 23 февруари 2018 г. общият брой на децата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992, а 664 са децата с двама починали родители.

По данни на Националния осигурителен институт към 31 декември 2017 г. 22 099 деца до 20-годишна възраст получават наследствени пенсии.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване едно от условията за получаване на наследствена пенсия е наличие на съответния осигурителен стаж на починалото лице.

Децата, чиито починали родители не са придобили необходимия осигурителен стаж, нямат право на наследствена пенсия.
За тях Кодекса за социално осигуряване и подзаконовата уредба предвиждат възможност за отпускане на персонална пенсия, но има сериозно ограничително условие - годишният доход на член от семейството на лицата да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия.

Размерът на гарантирания минимален доход до края на 2017 г. е 65 лв., а от 2018 г. е 75 лв. Това е сериозно ограничение, като по данни на Националния осигурителен институт към 31.12.2017 г. само 2 693 деца до 20-годишна възраст получават персонални пенсии.

Освен това прилагането на съществуващото законодателство води до подпомагане с персонална пенсия на много ограничен кръг деца с починали родители.
Към момента в Закона за семейни помощи за деца няма регламентация на специална помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Няма и специален режим за децата, които нямат право както на наследствена, така и на персонална пенсия.

Вносителите са убедени, че въвеждането на нов вид месечни семейни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител ще гарантира достъп до финансова помощ при равни условия за всички деца без право на наследствена пенсия.

Омбудсманът започва кампания за подкрепа на децата с един родител

Омбудсманът започва кампания за подкрепа на децата с един родител

В България има десетки случаи на родители, лишени от подкрепа от държавата

Вече всички деца сираци ще получават финансова подкрепа от българската държава, отчете общественият защитник Мая Манолова.

Имаме победа, похвали се тя. Става дума за 6 000 деца и е абсолютно във възможностите на българската държава да подкрепи всяко едно от тях, допълни омбудсманът.

По думите й вече няма да има ограничение на подоходния критерий.