Отдават на 30-годишна концесия за добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Ореше", участъци "Северен" и "Южен" в село Гърмен. Това е едно от решенията на Министерския съвет.

Концесионер е дружеството "Стоун Филе" ООД, село Гърмен. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което се одобрява сключването на договор с посочения кандидат концесионер.

Находище "Ореше" се намира в община Гърмен, област Благоевград, като концесионната площ е с размер 28.8 декара.

За предоставения 30-годишен срок на концесията се очакват постъпленията от концесионни плащания да достигнат 430 хил. лв. без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Гърмен. За обезпечаване на производствената си дейност "Стоун филе" предвижда над 93 хил. лв. инвестиции.

Над 93 000 лв. ще бъдат инвестирани в добив на гнайси от участъци "Северен" и "Южен" на находище "Ореше"