Законодателната дейност в България в последната една година е възстановила ритъма си на работа, но нивото е незадоволително, затова и се налага непрекъсната поправка на поправката. Макар и не директно в тазгодишното издание на Юридически барометър - гражданска инициатива за периодично наблюдение и оценка състоянието и развитието на правния ред в България - се наложи едно такова сравнение с непрестанния ремонт на жълтите павета, които обграждат сградата на Народното събрание. Макар и вече в Партийния дом, законотворците са пренесли тази практика и там.

21-то издание на Юридически барометър бе представено от декана на юридическия факултет на СУ Даниел Вълчев.

За периода юли-декември 2023 г. в Държавен вестник са обнародвани 70 закона, средно между 11 и 12 месечно. От тях 7 са нови, 51 са законите за изменение и допълнение и 12 са ратификациите. Приети са почти 2 пъти повече закони в сравнение с предходните 6-месечни период - януари-юни 2023 г. Средният брой на приемани закони на шестмесечие от 2010 г. досега е около 60.

Днес започва обсъждане на промените в Закона за съдебната власт

Днес започва обсъждане на промените в Закона за съдебната власт

На дебата ще се обсъждат основните предлагани структурни и функционални реформи в съдебната власт

Притеснителното е обаче, че на редица от законопроектите в много кратък срок се прави изменение и допълнение повече от един път и то в 6-месечен период. Например: данъчните закони са изменени и допълнени 7 пъти, докато Законът за съдебната власт, Кодексът за застраховането, Законът за обществените поръчки, ДОПК (Данъчно-осигурителният процесуален кодекс), Законът за здравето, Законът за здравното осигуряване и Законът за корпоративното подоходно облагане са изменени и допълнени повече по 5 пъти.

31 от законите или 72% са изменени още през първата година на обнародването им - например Законът за противодействие на корупцията е обнародван на 6 октомври 2023 г., а през февруари 2024 г. вече е изменен.

По 13 от законите, обект на анализ, има висящи в Народното събрание законопроекти. Осем от тях са внесени непосредствено след края на изследвания период. Така например по Наказателния кодекс има 4 висящи производства.

41% от приетите закони предвиждат всички или отделни техни разпоредби да влязат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник - увеличението е с ¼ спрямо предходните две шестмесечия. Например - Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права е престоял в НС 224 дни, но влиза в сила едва от деня на обнародването му.

Проф. Вълчев засегна и темата за конституционния контрол в полето на Конституционния съд. В периода юли-декември 2023 г. КС е постановил общо 5 финални акта - 3 решения и 2 определения за прекратяване на конституционни дела.

Образувани са 10 нови конституционни дела. Заедно с образуваните през първото шестмесечие на годината броят на делата за цялата 2023 г. е 21.

Средната продължителност на делата, по които е постановено решение е много висока - 264 дни.

Проф. Даниел Вълчев не пропусна да направи анализ на няколко по-важни законопроекта, които вече са влезли в сила - на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията, ЗИД на Закона за енергетиката - относно либерализиране пазара на електроенергия за крайните битови потребители, ЗИД на Наказателния кодекс - възможност за налагане на глоба в размер на равностойността на МПС, вместо неговото отнемане, Закон за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна - относно таксата за пренос на газ, която беше въведена, а впоследствие отменена и ЗИД на Закона за защита от домашното насилие - относно въвеждането на дефиниция за "интимна връзка" и разширяване приложното поле на закона.

Оценката на проф. Вълчев е, че гореспоменатите законопроекти са били приети на скорост, влезли са в сила след обнародването им в Държавен вестник, а впоследствие се оказало, че отново трябва да бъдат изменени и променени. Изключението е при промените в Конституцията, за които се очаква произнасяне на Конституционния съд.

Депутатите се чудят каква усмирителна риза да си сложат по време на кампанията

Депутатите се чудят каква усмирителна риза да си сложат по време на кампанията

Няма да има работещо НС по време на предизборната кампания за изборите 2 в 1