Четирите басейнови дирекции проверяват проводимостта на водните обекти и експлоатационното състояние на съоръженията към тях, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Инспекцията е само в поверените им обекти.

Проверките, включително на място, се извършват от експерти от дирекциите "Източнобеломорски район", "Дунавски район", "Черноморски район" и "Западнобеломорски район". 

Природозащитници и граждани със съвети за опазване на крайречните гори и реки

Природозащитници и граждани със съвети за опазване на крайречните гори и реки

Необходимо е ново оразмеряване на преносните системи за отток на дъждовните води

Активните действия от страна на басейновите дирекции, включително и прилагането на единен координиран подход, са предприети по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и започнаха в средата на месец септември.

Очаква се да бъдат идентифицирани потенциалните места, при които е необходимо да се предприемат действия, с оглед отговорните звена да предприемат превантивни мерки за предотвратяване на сериозни последствия от обилни валежи и настъпили аварийни ситуации. 

Прокуратурата в Разград разследва замърсяване на водите на река Бели Лом

Прокуратурата в Разград разследва замърсяване на водите на река Бели Лом

Сигналът за случилото се е постъпил на 16 септември от гражданин

След приключване на проверките, фокусът ще е насочен към последващия контрол, с който да се установи дали компететните отговорни звена са изпълнили вече дадените от Басейновите дирекции предписания.

В рамките на настоящите проверки е изискана и информация от общините за констатирани участъци с нарушена проводимост в рамките на територията на съответната община.

Село Трилистник е залято, река Стряма излезе от коритото си
Обновена

Село Трилистник е залято, река Стряма излезе от коритото си

"Напоителни системи" не са почистили коритата на своите съоръжения

Анализират се и мерките, които се предприемат за осигуряване на проводимост на тези участъци от речните легла. При установяване на стари неизпълнени предписания ще бъдат прилагани административнонаказателни действия, уверяват администраторите.

В момента се извършват проверки и с междуведомствени комисии на Областните управители за осигуряване на проводимостта на речните легла, преминаващи извън регулационните граници на населените места. Издават се предписания за установени проблемни участъци по тях, в териториалния обхват на дирекциите.

След анализ ще се предприемат действия съобразно компетентностите на басейновите дирекции по Закона за водите. Ще бъдат уведомени институциите, които имат отношение към проблемите, свързани с проводимостта на реките, уверяват от ековедомството.

Частично бедствено положение е обявено в Пловдивска област

Частично бедствено положение е обявено в Пловдивска област

Селата в Карловско да не пият чешмяна вода