Жените с малки деца и тези, на които предстои да станат майки в скоро време, се сблъскват с проблеми при намиране на работа. Това сочи проучване на агенция "Тренд", изготвено по инициатива на евродепутата Елена Йончева. Изследването е проведено между 26 ноември и 3 декември 2020 г., за да се оцени доколко жените в България са равнопоставени на пазара на труда.

Данните са тревожни. 67% от българите са чували за проблеми с намирането на работа от майки на малки деца. При жените този дял е 75%. Високи резултати се отчитат при хората, които са в трудоспособна възраст, както и сред живеещите в областните градове. 42% от запитаните пък са чували за млади жени, които все още нямат деца и имат проблеми с намирането на работа. Сред честите причини за това е, че млади жени във фертилна възраст могат скоро да създадат семейство.

Проучването проверява и нагласите към стереотипи като "жената трябва да се подчинява на мъжа", "работата на жената е само да гледа децата", "мъжете са по-добри професионалисти от жените", "нормално е управленските позиции да се заемат от мъже", "имате ли проблем жена да изкарва повече пари от мъжа" и други.

При всички въпроси се откроява разлика във възприятията между мъжете и жените. При по-възрастните и жителите на малките населени места нараства патриархалното отношение. В тези сегменти на обществото има високи дялове на съгласни с твърдения като това, че работата на жената е само да гледа децата, мъжете са по-добри професионалисти от жените, нормално е управленските позиции да се заемат от мъже и т.н. Все пак 51% от всички българи казват, че не са съгласни, че работата на жената е само да гледа децата, а 69% отричат, че жената трябва да се подчинява на мъжа. Сред мъжете обаче 38% мислят, че жените трябва да се подчиняват, докато 88% от жените отхвърлят това твърдение.

Искате равенство на половете, чакайте 200 г., обяви Световният икономически форум

Искате равенство на половете, чакайте 200 г., обяви Световният икономически форум

Очакванията са да отнеме 202 г.

Управленските позиции е нормално да се заемат от мъже, твърдят общо 40% от всички запитани, а 52% са против това разбиране. Разбивката по пол обаче показва голяма поляризация на мненията - 61% от мъжете приемат това твърдение, а 73% от жените го отхвърлят.

Разлика в позициите има и в отговорите на въпроса дали има равнопостовеност в професионалната реализация. 59% от мъжете твърдят, че има, докато 48% от жените са на обратното мнение.

Изследването показва, че 73% от българските мъже нямат проблем жените да изкарват повече пари, както и 67% нямат проблем жена да им бъде ръководител. Едва 21% от жените обаче са на мнение, че получават справедливо заплащане.

Мнозинството от запитаните (57%) не е съгласно с твърдението, че съгласни, че мъжете могат да се реализират по-лесно на пазара на труда отколкото жените, докато 30% са на обратното мнение.

73% пък смятат, че жените имат необходимите качества да правят бизнес срещу 14%, които са несъгласни, и 13%, които не могат да преценят.

90% от хората по света с предубеждения срещу жените

90% от хората по света с предубеждения срещу жените

Първият индекс по рода си анализира информация от 75 държави

Според 60% от анкетираните пък би било добре в бизнеса да участват повече жени на високи постове.

64% считат, че жените и мъжете у нас са равни в личните отношения. На това мнение са и 58% по въпроса за служебните отношения, а 56% твърдят, че двата пола са с равни права на пазара на труда. Че жените и мъжете имат равни възможности за кариера пък смятат 51% от анкетираните.

Убедителното мнозинство от 85% от запитаните е на мнение, че мъже и жени на еднаква позиция трябва да получават еднакви заплати. Несъгласни с това твърдение са едва 6%. Сред основните мотиви, които се посочват са, че мъжете са по-добри в работата (18%), вършат повече работа (10%) или че жените не могат да се справят с физически натоварвания (9%).

Нито една държава в света няма да постигне равенство между половете до 2030 г.

Нито една държава в света няма да постигне равенство между половете до 2030 г.

Дори и в скандинавските държави, поставени начело на индекса, ще трябва да положат огромни усилия,