Общо 82 дома за стари хора предстои да бъдат реформирани с цел да предлагат грижи, които отговарят на стандартите за качество на услуги за възрастни в надтрудоспособна възраст. Модернизирането им ще осигури по-качествени грижи и по-добри условия за живот на около 5600 души, съобщават от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Реформирането на домовете за стари хора е основната цел на процедура "Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора", която е отворена за кандидатстване от Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти". Мярката е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и ще бъде реализирана чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции.

По програмата ще може да се кандидатства в 73 общини, като дейностите по предложенията за изпълнение на инвестиции ще се изпълняват на тяхна територия. По проектите ще бъдат подкрепени строителни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане за домовете за стари хора.

Бюджетът на мярката е 189,8 млн. лв. От тях 161,5 млн. лв. са осигурени по Механизма за възстановяване и устойчивост, а 28,2 млн. лв. са национално съфинансиране. Минималният размер на безвъзмездно финансиране за един проект е 50 000 лв., като няма ограничение за максималния размер на безвъзмездната финансова помощ. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.03.2023 г.

Условията за кандидатстване и приложените към тях документи са публикувани на уебсайта на МТСП и в ИСУН .

ИСС се разтревожи за Плана за възстановяване и устойчивост

ИСС се разтревожи за Плана за възстановяване и устойчивост

Икономическият и социален съвет иска редовно действащо правителство