Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова ще открие дискусията по общественото обсъждане на работния вариант на проекта на Закона за управление на водите, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Целта на проектозакона е да осигури устойчиво използване на водните ресурси за питейно-битово водоснабдяване на населението и за икономиката в условията на басейново управление на трансграничните води и на глобално изменение на климата, при гарантиране екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на сегашните и бъдещите поколения.

Според проектозакона държавните и общинските органи, бизнесът и неправителствените организации ще провеждат координирана и интегрирана политика за възприемане и доразвиване на общите принципи.

Работният вариант на проекта на Закон за управление на водите е публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МОСВ - www.moew.government.bg -диалог, където до 16-ти ноември всеки може да изпраща писмени коментари, предложения и мотивирани становища по проектозакона.