От Националния осигурителен институт (НОИ) започват да превежда директно българските пенсиите на хората, заявили желание да ги получават във Федерална Република Германия. Информацията е на НОИ.

До този момент това се случваше чрез компетентната институция в западноевропейската държава. Промяната стана след подписано споразумение за административно сътрудничество между социалноосигурителните служби на двете страни, влязло в сила от 1 март 2020 г.

С него Германското пенсионно осигуряване (ГПО) и НОИ се споразумяха от началото на месец юли т.г. да преминат към директно изплащане на пенсиите, без посредничеството на другата институция.

За да започне изплащането на пенсията директно от България, всеки пенсионер трябва да изпрати в НОИ попълнен формуляр "Декларация за изплащане на българска пенсия с BIC/IBAN", заверен от банковата институция, в която е разкрита банкова му сметка в Германия. Посочената сметка трябва задължително да бъде лична. Формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата на НОИ в рубрика "За потребителя"/"Формуляри"/"Формуляри и образци по регламенти"/"Други образци и формуляри".

Българските пенсионери в Германия трябва да представят пред осигурителния институт и актуално удостоверение за регистрация от общината по местоживеене в Германия. Те трябва да представят и заверена в периода от 1 ноември до 31 декември всяка календарна година декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България. Първата такава декларация се изисква в края на настоящата година.

Пенсиите, определени на основание на Спогодбата от 20 февруари 1958 г. между правителството на Народна Република България и правителството на Германската демократична република за сътрудничество в областта на социалната политика са извън споразумението за директно плащане. Хората ги получават чрез Германското пенсионно осигуряване (ГПО).