Хората със слухови и зрително-слухови проблеми имат право на 120 часа годишно безплатна преводаческа услуга на български жестов език. Тя трябва да е предоставена от преводач от и на български жестов език.

Това предвижда проект на Наредба за жестовия език, публикувана за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство. За да се възползват от услугата, хората трябва да подадат заявление-декларация по образец в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Според проект на наредба глухите и сляпо глухите студенти и докторанти, в процеса на обучението си за придобиване на висше образование, ще имат право на допълнително до 60 часа на семестър осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език. За осигуряване на пълния лимит на услугата заявления-декларации се подават един месец преди началото на календарната година, съответно - месец преди началото на учебната година.

Заплащането на преводача от и на български жестов език трябва да подаде искане за плащане по образец в срок до пето число на месеца, следващ месеца на предоставяне на безвъзмездната услуга. В срок до края на месеца, в който е подадено то, дирекция "Социално подпомагане" превежда по безкасов път по посочена от него сметка дължимите суми за предоставената услуга през предходния месец.

Необходимостта от регламентиране на условията и реда за отпускане, отказване, отчитане, изплащане и контрол на преводаческата услуга на български жестов език възникна с влизането в сила на Закона за българския жестов език от 6 февруари 2021 година.

Парите за безвъзмездната преводаческа услуга на глухите и сляпо глухите хора се осигуряват от бюджета на Социалното министерство, уточняват от БНР.

Според Закона за българския жестов език чл. Чл. 21. (1) Безвъзмездната преводаческа услуга по чл. 20, ал. 1 се осигурява за всяка бюджетна година след заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", издадена по искане на глухото или сляпо-глухото лице, а ако то е недееспособно - на неговия законен представител.

(2) Искането по ал. 1 може да бъде подадено и от член на семейството, при което е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето глухото или сляпо-глухото дете.

(3) Безвъзмездната преводаческа услуга по чл. 20, ал. 2 се осигурява за всяка учебна година след заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", издадена по искане на глухото или сляпо-глухото лице.

(4) Предоставянето на преводаческата услуга по чл. 20, ал. 1 и 2 се осигурява въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, придружено с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК и при необходимост от други медицински документи, както и от документи, удостоверяващи статута на студента или докторанта.

(5) Документите по ал. 4 се подават в дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето по чл. 20, ал. 1 и 2. Документите може да се подават лично или чрез упълномощено лице, с писмо с известие за доставяне чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис.