Към 7 септември 2021 г. населението у нас живее в 2 866 657 домакинства - обикновени и колективни, като 74.9% от всички домакинства живеят в градовете. Това посочват от Националния статистически институт.

Уточнява се, че обикновено домакинство са две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат или нямат родствени връзки помежду си. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.

Колективно домакинство образуват група лица, които живеят постоянно в един колектив, имат общ бюджет и са подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, интернати, оздравителни училища, домове за медико-социални грижи за деца, социални домове, защитени жилища, манастири, затвори, домове за временно настаняване на бездомни и други.

От началото на ХХ век до днес броят на домакинствата в страната се увеличава 4.3 пъти, а живеещото в тях население - 1.7 пъти.

Средният размер на едно домакинство намалява от 5.6 лица през 1900 г. на 2.2 лица през 2021 г., а в градовете - от 4.4 на 2.2 лица. По-голямо е намалението на средната численост на домакинствата в селата - от 6 лица през 1900 г. на 2.4 лица при последното преброяване.

НСИ: На 67.8% от българите доходите не са се повишили

НСИ: На 67.8% от българите доходите не са се повишили

Увеличение на доходите са посочили 26.7% от лицата

За периода 2011 - 2021 г. средният брой членове в едно домакинство намалява в 25 области, а в областите Велико Търново, Ловеч и Перник остава без промяна.

НСИ посочва, че динамиката в броя, размера и структурата на домакинствата се обуславя от редица демографски и социално-икономически фактори. Демографските фактори, към които се отнасят промените в броя на населението, раждаемостта и смъртността, броя на браковете и бракоразводите, възрастовата структура на населението и др., оказват пряко влияние върху измененията на числеността и структурата на домакинствата. След преброяването през 1985 г. има миграционни процеси, предизвикани от редица социално-икономически фактори. Вследствие на тези процеси настъпват промени преди всичко в структурата на домакинствата.

Започналото в резултат на вътрешномиграционни процеси и административни промени намаление на селското население след 1946 г. се отразява върху дела на домакинствата, живеещи в селата. През 1900 г. домакинства в селата са 75.4% от тези в страната. При преброяването през 1956 г. те са 59.5%, а към 7 септември 2021 г. делът на тези домакинства е 25.1%.

Между последните две преброявания броят на домакинствата в страната намалява със 139 811 (4.7%), а лицата в тях намаляват с 851 384 души, или с 11.7%. По-слабото намаление на броя на домакинствата спрямо намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка на многочленните. През 2021 г. близо две трети (65.2%) от домакинствата в България са едночленни и двучленни.

Броят на едночленните домакинства от 925 385 през 2011 г. нараства на 1 026 198 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5% (от 30.8% на 35.8%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 11 121 броя и към 7 септември 2021 г. са 842 614. Относителният им дял нараства с 1%.

Едва 3.3% от българите покриват ежедневните си разходи без никакви проблеми

Едва 3.3% от българите покриват ежедневните си разходи без никакви проблеми

Общата удовлетвореност от живота е 5.85 по скалата от 0 до 10

В периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 97 753 и към 7 септември 2021 г. броят им възлиза на 508 860. Те съставляват 17.8% от всички домакинства в страната.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 619 856 на 488 036 домакинства, а относителният им дял намалява с 3.6%.

НСИ отчита изменения и в броя и числеността на домакинствата по области. Те се дължат на специфичните особености на отделните области, свързани предимно с: интензитета на демографските процеси - раждаемост и смъртност, размера и направлението на миграционните потоци - вътрешни и външни, а също така и различното им икономическо развитие.

В периода 2011 - 2021 г. броят на домакинствата намалява в 25 области, като най-чувствително е намалението в областите Велико Търново - с 21 088 домакинства, Плевен - с 11 951 домакинства, и Враца - с 11 804 домакинства. В 3 области обаче броят на домакинствата нараства. В тези области увеличението е съответно: в София (столица) - с 41 882, в Кърджали - с 3 164, и в Пловдив - с 2 841 домакинства.

Най-голям е относителният дял на едночленните домакинства в областите София (столица) - 42.6%, Монтана - 37,3%, Варна и Русе - по 36.9%. Най-малък е делът на тези домакинства в областите Благоевград - 28.7%, и Кърджали - 29.7%.

При последното преброяване областите с най-голям относителен дял на домакинствата с четири и повече членове са Благоевград (24.3%), Кърджали и Пазарджик (съответно по 21.5%) и Разград (20.9%).

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 2 235 322 (78%) от домакинствата в страната са без деца под 16 години.

Окончателно НСИ ни преброи: Малко над 6.5 млн. българи

Окончателно НСИ ни преброи: Малко над 6.5 млн. българи

Намаляваме с 844 781 души

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства е намалял с 66 943.

Домакинствата с деца под 16 години са 630 386 и намаляват със 72 938 спрямо 2011 г. В 62.3% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.

Над 80% от домакинствата в областите Видин, Габрово, Монтана и Смолян са без деца под 16 години. Най-малък е делът на тези домакинства в областите Благоевград - 74.5%, Сливен - 75.4%, и Бургас - 75.9%.

В 54.7% от домакинствата в страната глава на домакинството е на възраст до 60 години. В сравнение с предишното преброяване този относителен дял е намалял с 5.7%.

На областно ниво се открояват София (столица) и Варна, в които домакинствата с глави на възраст до 60 години са съответно 65.2% и 60% от домакинствата в областта.

Средната възраст на главата на домакинството се повишава между последните две преброявания от 53.6 години през 2011 г. на 56 години през 2021 г. Това оказва влияние и на икономическия статус на главите на домакинствата.

Към 7 септември 2021 г. 51.8% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (47.8% - заети, и 4% - безработни). Икономически неактивни са главите на 48.2% от домакинствата в страната.

В областите има съществено различие според икономическия статус на главата на домакинството. Най-висок е делът на домакинствата, в които главата на домакинството е работещо лице в областите София (столица) и Варна - съответно 62.9% и 52.7%. В 23 от областите в над половината от домакинствата главата на домакинството е икономически неактивно лице. Най-голям е техния дял в областите Кърджали - 62.2%, Видин - 60.5%, и Кюстендил - 60.1%.

Около 22% от българите до 30-годишна възраст са с единия крак навън

Около 22% от българите до 30-годишна възраст са с единия крак навън

27.2% от българите мигрират заради работа

Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 2 303 263 домакинства (87.6%) главата на домакинството се самоопределя към българската етническа група, в 189 631 домакинства (7.2%) - към турската етническа група, а в 75 484 домакинства (2.9%) - към ромския етнос. При 27 96З (1.1%) домакинства главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.

Домакинствата, в които главата на домакинството е от българския етнос, се състоят предимно от едно или две лица. Близо половината (49.2%) от домакинствата с глава на домакинството от ромския етнос са многочленни - с четири и повече лица.

С най-голям относителен дял на домакинствата, в които главата на домакинството се самоопределя от българския етнос са областите Перник (96.9%) и София (столица) (96.1%), а с най-малък - област Кърджали (30.3%). В тази област с най-голям относителен дял - 62.5%, са домакинствата с глава на домакинството от турската етническа група.

Към 7 септември 2021 г. в България са преброени 949 колективни домакинства, в които живеят 25 866 лица, или 0.4% от населението на страната. Средният им размер е 27.3 лица. В градовете се намират 63.1% от всички колективни домакинства. В тях живеят 69.3% от лицата.

В периода 2011 - 2021 г. броят на колективните домакинства в страната се увеличава с 20.6%, което основно се дължи на преструктурирането на част от колективните домакинства. В градовете колективните домакинства се увеличават с 90 броя, а в селата - със 72 броя.

Живеещите в колективните домакинства намаляват между последните две преброявания с 5 530 лица. В градовете лицата, живеещи в колективни домакинства, намаляват с 4 423, а в селата - с 1 107 лица.

Средният брой членове в колективните домакинства варира според вида на домакинството. С най-голяма средна численост (37 лица) са домове за стари хора. С най-малък среден брой членове (2.9) са религиозните колективни домакинства. Основната част от тези домакинства са манастири.

Между последните две преброявания настъпват съществени промени при различните видове колективни домакинства. Относителният дял на образователните домакинства през 2011 г. е 18.4% от всички колективни домакинства и намалява до 3.6% през 2021 г. През този период с 42.3% намалява и броят на здравните колективни домакинства. Броят на останалите видове колективни домакинства се увеличава.