Депутатите приеха на второ четене текстове от Закона за лечебните заведения. Този закон трябва да осигури превръщането на болниците в търговски дружества, според изискванията на здравно-осигурителната система и във връзка със старта на здравно-осигурителната каса от 1 юли. Депутатите решиха, че лечебни заведения ще се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите. Изключение от това правило са центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, домовете за социални грижи, в които се осъществява медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, както и лечебните заведения към министерския съвет, министерството на отбраната, главния щаб на строителните войски, министерството на вътрешните работи, министерството на правосъдието и правната евроинтеграция и министерството на транспорта. Тези лечебни заведения ще се създават от държавата.

Лечебните заведения не могат да извършват друга търговска дейност, освен медицинското обслужване на пациентите, въпреки, че са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, решиха депутатите. Лечебните заведения са равнопоставени, независимо от формата на собственост върху тях – държавна, общинска или частна, и осъществяват дейността си в съответствие с правилата на добрата медицинска практика, спазването на професионалната тайна и правата на пациентите, е записано още в закона. Те не могат да отказват оказването на медицинска помощ на пациенти, чийто живот е застрашен, независимо от причините, довели до това състояние, както и от това, дали тези пациенти имат здравни осигуровки.

В закона са определени и основните медицински специалности. Това са вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия, урология, неврология, неврохирургия, анестезиология, очни болести, уши-нос-гърло, кожно-венерически болести, инфекциозни болести, стоматологична хирургия, лицево-челюстна хирургия, курортология и физикална терапия. За да бъде регистрирано болнично заведение, то трябва да има поне 4 обособени отделения по изброените специалности.

Според демографските, инфраструктурните и здравните характеристики на различните области в България ще бъдат създадени районни, областни и национална здравни карти, за да се обезпечи адекватна по вид и брой на заведенията медицинска помощ, както и поради пропорционалното разпределение на поръчките от здравно-осигурителната каса. Здравните карти ще се утвърждават от министъра на здравеопазването.

Депутатът Кънчо Марангозов възрази, че здравните услуги не са дейност, извършвана от търговец, и на лечебните заведения като търговски дружества не се гарантира печалба. Мнозинството отхвърли предложението му здравните заведения да се контролират само от министерството на здравеопазването, органите му по места и от Българския лекарски съюз.