Заиграването с председателството като тема на партийни конгреси за съжаление показва пълната липса на национална отговорност и се свежда до опит за скриване на вътрешнопартийни проблеми. Председателството не принадлежи на една или друга партия. То е национална кауза и трябва да обедини усилията на всички ни, така както повелява и посоченият от българския народ девиз на българското председателство: "Съединението прави силата". Това се посочва в позиция на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, разпространена до медиите.

Шенген, равноправно участие в европейската отбрана и въвеждане на еврото (влизане в Еврозона) - това са и продължават да бъдат националните ни приоритети, но съгласно функциите ни на ротационен председател - те НЕ могат да бъдат общоевропейски приоритети, се подчертава в позицията.

Предстоящото Председателство не е на самата България, а на Съвета на Европейския съюз, един от съзаконодателите на европейско ниво. В тази връзка всякакви опити за отклоняване на енергията от Европейския дневен ред, забавяне на процеса на приемане на законодателство поради блокиране работата на институциите в държава-ротационен председател заради политическо напрежение и предсрочни избори, е израз на липса на политическа отговорност и далновидност за държавата-членка и за целия ЕС. Ние сме длъжни да демонстрираме стабилност и консолидирани действия, заявяват от министерството.

Предстои много работа и правителството, и всички, които са готови да съдействат, трябва да работим по ключовите законодателни досиета в сферата на труда и социалната политика. Единство, справедливост и политика на сближаване. Те са в основата на визията на България за разработването на инструменти, за да се засили социалното измерение на Европейския съюз с чрез общи ефективни действия.

Дебатът за Бъдещето на Европа е свързан и със заетостта, и социалната политика. По време на работата в тези области специално внимание ще се обърне на променящите се реалности в европейските общества - негативни демографски тенденции и застаряващо население, влияние на технологиите върху пазара на труда, негативни ефекти от безработицата, бедност и социално изключване.

Хората с увреждания като пълноправни членове на обществото, пряко свързани със съответната Конвенция на ООН и Европейския акт за достъпност, също са част от общия социален фокус. Ще се съсредоточим и върху улесняването на свободното движение на работници и предоставянето на услуги в ЕС като продължим процеса на преразглеждане на регламентите за координация на системите за социално осигуряване и на съществуващите правила за командироването на работници; подобряването на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи; защитата на работниците от рискове по време на работа. Ще се развиват нови и иновативни подходи на политиката по заетостта с акцент върху младежта, справедливата миграция и по-добрата връзка между образованието, уменията и потребностите на пазара на труда, се посочва в позицията на министерството.

Българското председателство ще работи за създаването на по-добра среда за развитие на социалната икономика, като се търси акцент върху социалните иновации и равните възможности, недискриминацията и равенството между половете и ролята на "Жените в дигиталния свят".

В рамките на дебата за следващата Многогодишна финансова рамка ще проучим възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след програмния период 2014-2020 г., като фокусът ще бъде поставен върху опростяване на правилата и засилване на синергията за икономическо, социално и териториално сближаване. Изключително важно е да продължим да подобряваме възможностите за заетост, усилията за социално приобщаване и да насърчаваме образованието, уменията и ученето през целия живот за гражданите на ЕС, заявяват от министерството.

Ниско доверие в институциите в навечерието на европредседателството ни

Ниско доверие в институциите в навечерието на европредседателството ни

Оптимистите за развитието на страната в обозримо бъдеще са близо 29%

Българското председателство ще се фокусира върху насърчаването на сравнително новата концепция за ранно детско развитие и подкрепата за семействата и благосъстоянието на децата още от ранна възраст.

Българското председателство ще допринесе в рамките на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, и за изпълнението на новия цикъл от процеса на Европейския семестър.

Историята помни председателства, в които опозицията провокира антагонизъм между партиите, политическа нестабилност, избори по време на председателство, но това не са успешните примери за страните, председателстващи Съвета на Европейския съюз.

Нека да се обединим около Председателството като обща кауза и да продължим напред. Защото през изминалите месеци са реализирани множество дискусии в цялата страна на регионално и общинско ниво, има комуникационна стратегия на Министерски съвет с областните управители, работи се активно с центровете "Европа Директно" в страната и се провеждат редица обществени дискусии. До този момент са проведени на 30 обществени обсъждания, дебати и дискусии в цялата страна, така както обещахме да реализираме близко до съгражданите ни председателство, се заявява в позицията.

"Съединението прави силата". Нека да докажем, че единението ще е нашата сила и мъдростта на нашето Председателство. Да затворим политическите манипулации и да отворим сърцата си за националния интерес. А той е този, който ще утвърди проевропейските ни интереси, за да постигнем единна, силна и дигитална Европа. Как ще го сторим? Чрез консенсус, конкурентоспособност и кохезия/сближаване. Защото всеки от нас, всеки европейски гражданин, Европа иска стабилност, сигурност и солидарност, се посочва в позицията.

От министерството дават линк за информация какви точно са ангажиментите на всяка страна-ротационен председател, към които българската страна стриктно се придържа в подготовката по първото Българско председателство: http://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/presidency-

council-eu/