Задължителният изпит по професия може да е със защита на дипломен проект. Това съобщи Министерството на образованието (МОН). През 2022 г. дванадесетокласниците, които са се обучавали по професии, задължително ще полагат държавен изпит за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация. Той заменя досегашния втори задължителен държавен зрелостен изпит.

В рамките на теоретичната част на изпита за трета степен ученикът устно ще представя разработения дипломен проект и ще отговоря на поставените от изпитната комисия въпроси. Изложението може да се съпътства от демонстрация на елементи от дипломния проект. Практическата част на изпита може да бъде демонстрация на определена практическа задача от дипломния проект.

Темите на проектите предварително ще се утвърждават от директора на училището най-късно пет месеца преди началото на изпитната сесия. Индивидуалното задание по конкретна тема за всеки ученик ще се възлага от ръководител консултант, който е учител по професионална подготовка. Ученикът предава дипломния си проект не по-късно от 20 дни преди първата от определените дати за изпита.

Експерти призоваха за промени в изпитните формати за учениците

Експерти призоваха за промени в изпитните формати за учениците

Тестовете със затворени отговори вкарват децата в мисловен калъп, смятат те

Дипломният проект се рецензира от един рецензент. Рецензенти могат да бъдат учители по професионална подготовка, представители на работодатели, на висши училища, а за учениците в обучение чрез работа (дуална система на обучение) - наставници от предприятието, в което ученикът провежда практическото обучение в реална работна среда.

Измененията в Наредба №1 за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация можете да видите ТУК.

Модели на задължителния държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование можете да видите тук:

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3