Депутатите подхванаха закона за МВР. Основна цел на законопроекта е извършване на реформи, целящи подобряване ефективността в дейността на МВР, както и прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства в отделни разпоредби в ЗМВР, както и изменения и допълнения в други закони, свързани с функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи.

С проекта се предлага подобряване на организацията на структурите в МВР, които осъществяват дейности, свързани с предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници, неутрализиране на взривни вещества и устройства, опазване на обществения ред, осъществяване охрана на специални товари. В тази връзка е предвидено създаването на нова

Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", която да бъде юридическо лице. В състава и следва да се включат досегашните Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция "Жандармерия". С това ще се постигне по-добро управление на ресурсите и материално обезпечаване при спазване на принципите на йерархичност и субординация.

Отчетено е, че криминалистичните доказателства са от съществена значимост в борбата с престъпността. Предвидени са разпоредби, свързани с осъществяването на експертно-криминалистичната дейност, внедряване на нави методики основани на модерни научни методи и подходи, повишаване качеството на експертизите и анализите, извършвани от Научноизследователския институт по криминалистика.

Предвижда се служебните правоотношения на част от служителите, осъществяващи експертно-криминалистичнита дейност да бъдат уредени със ЗМВР, а не със Закона за държавния служител. Това е и предложението за служителите от Института по психология.

Предвидени са изисквания за специализирана техника, съоръжения и лични предпазни средства, използвани от органите за пожарна безопасност и защита на населението и е създадено изрично правно основание за издаване на подзаконов акт, който да предвиди специфични стандарти за използването на техника и средства.

Регламентира се и Центърът за професионално обучение към Главна дирекция " Пожарна безопасност и защита на населението", като по този начин ще се изпълнят изискванията по Закона за професионалното образование и обучение и ще се създаде възможност за получаване на необходимите акредитации.

Предвидено е и правоотношенията със служителите от дирекция "Инспекторат" да бъдат уредени със Закона за държавния служител, което съответства на упражняваната от тях дейност.

Друга цел на законопроекта е недопускане назначаването на лица на държавна служба при установена зависимост или злоупотреба с наркотични вещества и аналози, както и при отказ да бъдат изследвани. Предвидена е и разпоредба за временно отстраняване на служител, който се яви на работа в състояние, за което може да се предположи, че е след употреба на наркотично вещество.