Всички дюни на морски плажове "Иракли" и "Река Вая", посочени от Министерството на околната среда и водите, са картирани. Това съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На плаж "Иракли" са заснети 17,2 дка пясъчни дюни, а в границите на морски плаж "Река Вая" - 4 дка.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е извършила проверка в приетите специализирани карти и регистри на двата плажа заради твърдения за неотразени дюни в кадастралните карти на "Иракли" и "Река Вая".

По данни от проекта на МОСВ на територията на двата плажа са картирани дюни с обща площ 38,2 дка. Разликата в площите се дължи на различните методи за определяне на местоположението и границите на отделните видове пясъчни дюни в специализираните карти и в проекта на екоминистерството. В специализираните карти площта на дюните е определена от въз основа на геодезически измервания при спазване на изискванията за точност, съгласно нормативната уредба. В проекта на МОСВ обаче определянето на очертанията на природните местообитания, включително и на дюните, е извършено при прилагане на методика за анализиране на информация, която не включва геодезическо заснемане на терен. Методиката на картиране на местообитанията по проекта позволява очертаване на полигони за повече от едно местообитание, с окомерно определяне на проценти за отделните местообитания, без да е извършвано директно картиране на терен. Точността при картирането на местообитанията е по-малка от тази при геодезическото измерване, извършено при създаването на специализираните карти и регистри, посочват от МРРБ.

Специализираната карта и регистри на морски плажове "Иракли" и "Река Вая" са създадени през 2012 г. и са приети от междуведомствена комисия през януари 2013 г.

АГКК е създала специализирани карти и регистри на всички пясъчни дюни, разположени зад плажната ивица, както и на попадащите извън морските плажове. Актуализирани са и приетите специализирани карти и регистри на част от морските плажове, върху които попадат пясъчни дюни, включително и на плажовете "Иракли" и "Река Вая".

За установяване на местонахождението на пясъчните дюни са използвани данните за дюнните местообитания от проекта на МОСВ "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I".

Отразяването на пясъчните дюни в специализираните карти и регистри е извършено въз основа на геодезически измервания, като местоположението и очертанията на дюните са посочени на място от представители на МОСВ, включително и определянето на техния вид.