Изплащането на пенсиите и допълнителните суми към тях започва на 7 април и е удължено до 23 април, съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Това ще е изплащането на пенсиите за месец април 2020 г.

Всяка една от пощенските станции ще обяви предварително изготвен график и ще го обяви.

Графикът обхваща периода до 16 април, а между 21 и 23 април включително ще бъдат изплащани пенсиите на пенсионерите, които не са успели да получат пенсиите си преди Великден.

Приоритетно в пощенските станции ще се обслужват клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа. За да се избегне струпването на хора, е препоръчително клиентите под тази възраст да посещават клоновете на "Български пощи" ЕАД извън този времеви диапазон.

В изпълнение на Постановление на Министерския съвет, заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв.

Такава сума ще получат 1 246 000 пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г., е в размер до 363,00 лв. включително. За тази цел правителството отпуска допълнителни 49 840 000 лв. лева към бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

С цел опазване на тяхното здраве и това на служителите клиентите трябва:

  • да спазват изготвените графици за изплащане на пенсиите;
  • да спазват наложения ред при влизането в салоните на пощенските станции;
  • да стоят на безопасно разстояние един от друг;
  • да носят лични предпазни средства.

От Български пощи припомнят, че в случай че клиент е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на пенсията си, за периода на въведеното извънредно положение "Български пощи" ЕАД предоставя възможност за:

  • изплащане на пенсия в дома на пенсионери над 68 години, съгласно Наредбата за пенсии на НОИ, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия;
  • изплащане на пенсия на упълномощен представител на пенсионера, с предоставено еднократно изрично или нотариално заверено пълномощно;
  • изплащане срещу подпис на пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество и да представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

Преводите на априлските пенсии по платежните сметки на пенсионерите - по дебитните карти ще бъдат извършени на 7 април 2020 г.