Най-много зимуващи водолюбиви птици у нас са регистрирани по Черноморското крайбрежие и река Дунав. Това показват резултатите от 44-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България.

Поради по-топлото време е била установена значително по-ниска численост спрямо миналата година. До момента са обработени около 80% от данните, а те показват, че установените видове птици са общо 247 908. За сравнение, през миналогодишното преброяване техният брой е бил 361 933 индивида, а през 2018 г. - едва 130 000. Трите най-многочислени вида птици във водоемите в страната са зеленоглавата патица (31 902), обикновената лиска (29 921) и световно застрашената кафявоглава потапница (19 180).

Снимка 461714

Източник: БДЗП

Екипите са преброили едва 3300 големи белочели и 322 от световно застрашените червеногуши гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответно 120 000 големи белочели и 3500 червеногуши гъски.

От световно застрашените водолюбиви видове птици, освен червеногушите гъски и кафявоглавите потапници, са установени 18 ушати гмуреца, 4 кадифени и 427 тръноопашати потапници. Сред интересните наблюдения са 5 сиви жерава в района на рибарници Хаджи Димитрово, обикновена гага и над 4000 средиземноморски буревестници в района на нос Емине, рекорден брой белооки потапници (около 40) в района на язовир "Розов кладенец", 3 кадифени потапници в Софийско, 741 къдроглави пеликана, 341 розови фламинги и 40 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера.

Снимка 461716

Източник: БДЗП

Екипи са установили също 1216 пойни и 157 тундрови лебеда.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. То е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. Осъществява се едновременно в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици.

На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International. Преброяването оценява състоянието на популациите на водолюбивите птици и това на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

По последни данни популациите на някои от световно застрашените видове, като малката белочела гъска и кафявоглавата потапница, продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

Снимка 461717

Източник: БДЗП