Община Стара Загора подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци".

Стойността на финансовата помощ е 7 221 537, 99 лв. Продължителността на изпълнение е 23 месеца, като СМР по техническата рекултивация следва да приключи за 18 месеца.

Техническата рекултивация включва подготвителни работи - почистване на храсти и дървета по определената зона, премахване на съществуваща ограда; предепониране и уплътняване на съществуващите отпадъци извън новопроектираното сметище; rзграждане на охранителна дига и др.

По време на техническата рекултивация ще се положи 20-сантиметров запечатващ слой от пръст в уплътнено състояние по окосите, бермите и билото; изграждане на 9 бр. газови кладенци и 9 бр. статични инсталации за обезвреждане на сметищен газ чрез изгаряне на факел; изграждане на бетонови охранителни облицовани трапецовидни канавки; изграждане на Дренажна система за улавяне и временно съхранение на инфилтрата; техническа рекултивация на площ от 121 480 м2, която включва полагане на минерален запечатващ пласт от глина; полагане на пласт земна маса с дебелина 70 см в уплътнено състояние; полагане на хумусен пласт с дебелина 30 см.

От общината съобщават, че реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, които към настоящия момент се отделят неконтролируемо, изграждане на ефективна система за улавяне и обезвреждане на сметищния газ, който към момента при повишаване на обема и налягането си свободно се излъчва към околната среда или се самозапалва при определени случаи.

След изпълнение на всички дейности по рекултивацията се предвижда всички засегнати имоти от площадката на старото сметище да са за трайно ползване като пасища.