С 2.4% повече сме произвели в първите три месеца на годината в сравнение със съответното тримесечие на предходната година. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2020 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 25 575 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро БВП е 13 076 млн., като на човек от населението се падат 1 881 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 21 956 млн. лв. по текущи цени.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2020 г. се изразходват 83.5% от произведения БВП.

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.5%.

Ръстът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното нарастване при: Финансови и застрахователни дейности - 4.2%, Строителство - 3.7%, Операции с недвижими имоти - 3.3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 3.0%,

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното крайно потребление - с ръст от 4.1%, индивидуалното потребление - с ръст от 3.7%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1.2%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.

Снимка 482214

Източник: НСИ

По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 398.2 хил., а общият брой отработени часове е 1 380.4 милиона.

На едно заето лице се падат 7 526.1 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 18.5 лв. БВП за един отработен час.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 932.6 лв. БДС на един зает и 3.1 лв. за един отработен човекочас.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6 897.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16.2 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6 776.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 16.0 лв. от текущия обем на показателя.